WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


DOKUMENTACJA W ORGANIZACJI

Celem warsztatów jest:


 •  przedstawienie w sposób wyczerpujący procedur dotyczących właściwego postępowania z dokumentacją w prawidłowo funkcjonującym podmiocie
 •  omówienie kluczowych zasad tworzenia dokumentacji wewnętrznej, zewnętrznej i księgowej
 •  przedstawienie procedur tworzenia właściwej hierarchii ważności oraz obiegu dokumentów w organizacji.

Dokumentacja odgrywa ważną rolę w każdej organizacji. Jest szczególna formą komunikacji w relacjach biznesowych. Każdy pracownik powinien wiedzieć jak posługiwać się dokumentacją w sposób właściwy. Istnieją zasady prawne, które regulują postępowanie z poszczególnymi dokumentami, a także wiele systemów porządkowania bieżących dokumentów i sposobów ich opisywania. Niezwykle ważne jest również przechowywanie dokumentów, ponieważ zbyt wczesne zniszczenie dokumentacji może nieść za sobą nieprzyjemne konsekwencje.
Warsztaty adresujemy do:
 • wszystkich pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i obieg dokumentacji w organizacji
 • właścicieli firm
 • menadżerów
 • wszystkich zainteresowanych tematyką.
Metody prowadzenia zajęć:
 • krótkie wykłady wprowadzające przeplatane przykładami stanowiącymi punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć oraz maksymalizację efektywności warsztatów
 • warsztaty połączone będą z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne.
Program warsztatów:

 • DOKUMENTACJA W ORGANIZACJI - KLUCZOWE ZASADY POSTĘPOWANIA
  • zasady obiegu dokumentów w organizacji - hierarchia ważności
  • korespondencja biurowa
  • rodzaje korespondencji biurowej
  • ewidencja i tworzenie dokumentów biurowych
  • zasady redagowania pism
  • treść oraz układ graficzny korespondencji biurowej
  • archiwizacja dokumentacji
  • metody przechowywania dokumentów
  • zasady porządkowania dokumentów poufnych, finansowych, akt osobowych
  • czas przechowywania poszczególnych dokumentów
     
 • DOKUMENTACJA ZEWNĘTRZNA, WEWNĘTRZNA
  • umowy przedwstępne
  • listy intencyjne
  • rodzaje listów intencyjnych
  • zobowiązania stron w trakcie negocjacji
  • umowy przedwstępne
  • definicja
  • skutki nie dochowania umowy przedwstępnej
     
 • DOKUMENTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ORGANIZACJI 
  • umowy/statuty
  • uchwały (wspólników, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń)
  • uchwały (zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych)
  • imienne świadectwa (tymczasowe, depozytowe, założycielskie)
     
 • DOKUMENTACJA KSIĘGOWA - JAKO INFORMACJA PRZEBIEGU WYKONYWANYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH
  • rola dokumentów księgowych
  • kwalifikacja dokumentów księgowych – ze względu na jednostkę wystawiającą dowody księgowe
  • dokumenty obce – otrzymane od kontrahentów
  • dokumenty własne – przekazywane w oryginale kontrahentom
  • kwalifikacja dokumentów księgowych – ze względu na przeznaczenie
  • dowody zewnętrzne i wewnętrzne
  • poprawnie wystawiony dokument księgowy – jakie elementy powinien zawierać?
  • kontrola dokumentów księgowych – co powinna obejmować?
  • odpowiedzialność pracowników za obieg dokumentów księgowych w organizacji
  • odpowiedzialność kierownictwa/zarządu za obieg dokumentów księgowych
     
 • CZYNNOŚCI PRAWNE
  • pojęcie dokumentu
  • wykładnia dokumentów
  • definicja czynności prawnej
  • forma dokonywania czynności prawnych
     
 • PRAWIDŁOWA REPREZENTACJA PRZY PODPISYWANIU UMÓW
  • reprezentacja przez organ
  • reprezentacja przez pełnomocnika
     


Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:

09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 370,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć