WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ZARZĄD W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
Szkolenie ma na celu przedstawienie prawno - organizacyjnych zasad funkcjonowania zarządu spółek prawa handlowego, w następujących obszarach:
 • obowiązki i uprawnienia zarządu
  • jakie procedury obowiązują w zakresie powoływania zarządu i kto może wejść w jego skład?
  • jaki jest tryb zwoływania oraz jakie sprawy spółki mogą być rozstrzygane podczas posiedzeń zgromadzeń wspólników?
  • jakie są zasady współdziałania zarządu z Radą nadzorczą?
  • kiedy wygasa mandat członka zarządu?
 • odpowiedzialność zarządu
  • jakie są prawa i obowiązki zarządu względem spółki?
  • na jakich zasadach i w jakim trybie członek zarządu ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za zobowiązania spółki określone w Kodeksie spółek handlowych?
  • kiedy członek zarządu może bronić się przed odpowiedzialnością?
 • zatrudnianie i wynagradzanie członków zarządu
  • jaki stosunek prawny może łączyć członka zarządu ze spółką oraz jaka forma zatrudnienia jest najkorzystniejsza dla spółki?
  • kto jest uprawniony do podpisywania umów określających stosunek pracy z członkiem zarządu?
  • jakie są kryteria wynagradzania i premiowania członka zarządu?
 • zarząd jako pracodawca
  • jaki jest zakres odpowiedzialności oraz  jakie obowiązki związane z przymiotem pracodawcy ponosi zarząd względem zatrudnionych w spółce pracowników?
  • kto i w jaki sposób odpowiada przed organami kontrolującymi w zakresie zatrudniania pracowników?

Szkolenie adresujemy do:


 • członków zarządów spółek
 • członków rad nadzorczych
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
 • radców prawnych
 • szefów biur obsługi zarządu
 • pracowników administracyjnych

Metodyka pracy podczas szkolenia:


 • wykład w formie informacyjno - doradczej z prezentacją przykładów dotyczących funkcjonowania zarządu w spółce
 • indywidualne i grupowe dyskusje z prelegentami szkolenia dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • omówienie tematyczne wspomagane prezentacją multimedialną
 • mała liczebność grupy (do 12 osób)

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:


 • SKŁAD ORAZ SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
  • hierarchia organów w spółkach prawa handlowego
  • podmioty uprawnione do powoływania lub wskazania członków zarządu
  • odwołanie zarządu
  • rezygnacja z funkcji
    
 • POSIEDZENIE ZARZĄDU - ZASADY ORGANIZACJI POSIEDZEŃ ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY/ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - ZASADY ORGANIZACJI
  •  organizacja posiedzeń zarządu, zasady pracy na posiedzeniu
  • zasady głosowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia wspólników
  • porządek obrad
  • podejmowanie uchwał w najistotniejszych sprawach spółki
  • zaskarżanie uchwał i stwierdzenie ich nieważności
    
 • WSPÓŁDZIAŁANIE ZARZĄDU Z RADĄ NADZORCZĄ I WALNYM ZGROMADZENIEM
  •  rodzaje relacji pomiędzy organami naczelnego kierownictwa i ich wpływ na podejmowanie decyzji
  • jakie są możliwe mechanizmy i modele współpracy oraz wymiany informacji rady z zarządem firmy?
  • motywowanie zarządów spółek przez rady nadzorcze
    
 • KOMPETENCJE ZARZĄDU - PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU
  • udzielanie i odwoływanie prokury
  • ograniczenia kompetencji zarządu w spółkach kapitałowych
    
 • POSTĘPOWANIE ZARZĄDU W SZCZEGÓLNYCH SPRAWACH SPÓŁKI - PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU
  • postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, układowe, naprawcze
  • postępowanie przed sądem
  • postępowanie egzekucyjne
  • postępowanie łączenia, podziału i przekształcania spółek
    
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU WOBEC SPÓŁKI
  • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce
  • odpowiedzialność za bezprawne wypłaty
    
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU WOBEC WIERZYCIELI SPÓŁKI
  • odpowiedzialność za nie złożenie wniosku o ogłaszanie upadłości
  • odpowiedzialność za zaległości podatkowe oraz niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne
    
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I QUASI-KARNA CZŁONKÓW ZARZĄDU
  • przepisy karne chroniące spółki przed działaniami na ich szkodę
  • typy przestępstw gospodarczych menedżerskich w kodeksie karnym
  • postępowanie w sprawie orzeczenia zakazu sprawowania funkcji członka organów
  • odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych
 • FORMY ZATRUDNIANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU                                           
  - ŚWIADCZENIE PRACY PRZEZ CZŁONKA ZARZĄD
  • zasady reprezentacji przy zawieraniu umów
  • umowy o zakazie konkurencji
  • zasady rozwiązywania umów z członkami zarządu
    
 • WYNAGRADZANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU
  • zasady ustalania wynagrodzenia kadry zarządzającej
  • wynagrodzenie kadry zarządzającej a upadłość spółki
    
 • ZARZĄD JAKO „PRACODAWCA" - OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZYMIOTEM PRACODAWCY
  • obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w stosunkach pracy
  • wynagradzanie
  • odpowiedzialność przed organami kontrolującymi - w zakresie prawidłowego zatrudniania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoleń.

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 090,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć