WYSZUKIWARKA
 


 


 
Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa czasowo wprowadzono** ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 

Dlatego też wszystkie nasze stacjonarne kursy i szkolenia
zaplanowane do końca czerwca br. zostają odwołane
.
 Szkolenia otwarte


BUDŻET PRZEDSIĘBIORSTWA - planowanie działalności na kolejny rok
Celem  szkolenia jest aby poznali Państwo w praktyce:
 • schemat procesu budżetowania
 • praktyczne przykłady konstruowania poszczególnych budżetów działalności przedsiębiorstwa
 • strukturę rachunku kosztów w procesie budżetowania
 • interpretację odchyleń od budżetu
 • najczęstsze błędy, problemy oraz zagrożenia i wyzwania związane z procesem budżetowania
Szkolenie szczególnie adresujemy do:
 • kadry zarządzającej
 • dyrektorów finansowych
 • głównych księgowych
 • biegłych rewidentów
 • pracowników pionów finansowo – księgowych
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie oraz realizację budżetu w przedsiębiorstwie
 • wszystkich zainteresowanych procesem budżetowania
Metody pracy podczas szkolenia: 
 • szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno – doradczej
  z elementami warsztatów
 • sporządzony zostanie wspólnie z Trenerem budżet przykładowego przedsiębiorstwa
 • zaprezentowane zostaną przykłady dotyczące konstruowania budżetu działalności
  przedsiębiorstwa oraz prowadzona będzie ich analiza
 • indywidualne i grupowe konsultacje oraz wymiana własnych doświadczeń wskażą
  Państwu rozwiązania problemów z zakresu budżetowania spotykane w praktyce
 • szkolenie wspomagane będzie prezentacją multimedialna obejmującą
  tematykę szkolenia
W trakcie szkolenia poruszone zostaną zagadnienia: 
 • PODSTAWOWE ASPEKTY BUDŻETOWANIA W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH
  • cel budżetu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • forma prawna konstruowania budżetu
  • harmonogram wdrażania budżetu w przedsiębiorstwie
    
    
 • ZASADY BUDŻETOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
   
 • METODY BUDŻETOWANIA, ZE WZGLĘDU NA:
  • kryteria czasowe
  • budżet krótkookresowy, budżet długookresowy
  • kryteria rzeczowe
  • budżety  operatywne, budżety strategiczne
  • obszar funkcjonalny działań przedsiębiorstwa
  • kategorie finansowe
  • sposób uwzględnienia zmian w rozmiarach działalności
  • okres jakiego dotyczą
  • budżety stałe, budżety kroczące
  • sposób opracowania danych
  • budżety narastające, budżety tworzone od podstaw („od zera")
  • sposób uzgadniania danych
  • budżety tworzone odgórnie, budżety tworzone oddolnie
   W tej części zajęć uzyskają Państwo podstawową wiedzę o budżetowaniu tj.: jego celu, metodach oraz praktycznych przykładach jego wdrażania. Ponadto trener na podstawie własnych doświadczeń konstruowania budżetów w firmach z różnych branż gospodarki przedstawi zagrożenia i wyzwania związane z procesem budżetowania
    
 • PROCEDURA BUDŻETOWANIA KOSZTÓW
    
 • RACHUNEK KOSZTÓW W BUDŻETOWANIU
  • modele rachunku kosztów
  • rachunek kosztów pełnych
  • rachunek kosztów zmiennych
    
 • KWALIFIKACJA KOSZTÓW DLA CELÓW BUDŻETOWANIA
  • koszty w układzie rodzajowym
  • koszty według miejsc powstawania (podmiotowy układ kosztów)
  • koszty w układzie przedmiotowym
  • kwalifikacja kosztów według zakresów działalności
  • kwalifikacja kosztów ze względu na zmiany rozmiarów działalności
   W tej części zajęć przeprowadzą Państwo wspólnie z trenerem analizę fundamentalnej podstawy każdego systemu budżetowania (systemu rachunku kosztów) oraz zastanawiają się nad problemami związanymi z efektywnością wykorzystania różnych modeli rachunku kosztów w swoich przedsiębiorstwach. Ponadto uzyskają Państwo odpowiedz na najbardziej nurtujące praktyczne problemy związane z tworzeniem zintegrowanego systemu rachunkowości zarządczej, obejmującego między innymi podsystem rachunku kosztów i podsystem budżetowania

 • ANALIZA ODCHYLEŃ OD BUDŻETU - METODOLOGIA
  • wyliczanie odchyleń
  • sposób prezentacji odchyleń
  • analiza odchyleń
  • wykorzystanie analizy odchyleń dla celów zarządzania
   W tej części zajęć przeprowadzą Państwo, wspólnie z trenerem, analizę odchyleń od sporządzonego wcześniej budżetu

 • PROCEDURA SPORZĄDZANIA BUDŻETÓW DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
   
 • BUDŻET SPRZEDAŻY - PODSTAWA DO PRAWIDŁOWEGO PRZYGOTOWANIA CAŁEGO BUDŻETU
  • jaki jest cel budżetu sprzedaży?
  • co nam przedstawia budżet sprzedaży?
  • jakie czynniki należy przeanalizować przed rozpoczęciem budżetu sprzedaży?
  • struktura asortymentowa, czasowa, terytorialna, kanałów dystrybucji i klientów w budżecie sprzedaży
  • budżetowanie wpływów – element budżetu gotówkowego 
    
 • BUDŻET KOSZTÓW POŚREDNICH
 • BUDŻET KOSZTÓW POŚREDNICH PRODUKCYJNYCH
  • koszty pośrednie produkcyjne – koszty wydziałowe
  • miejsca powstawania kosztów wydziałowych
  • planowanie narzutów kosztów pośrednich w zależności od nośników kosztów
 • BUDŻET KOSZTÓW NIEPRODUKCYJNYCH
  • kwalifikacja kosztów nieprodukcyjnych (koszty zarządu, koszty sprzedaży i marketingu, koszty reklamy, koszty dystrybucji)
 • BUDŻET TECHNICZNEGO KOSZTU WYTWORZENIA WYROBU
   
 • BUDŻET GŁÓWNY
  • co przedstawia budżet główny?
 • RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 • BUDŻET PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
 • BUDŻETOWANY KSZTAŁT BILANSU
  W tej części zajęć będą Państwo sporządzać pozostałe elementy budżetu przykładowego przedsiębiorstwa
   
 • BUDŻETOWANIE A RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ (ABC)
  • założenia rachunku kosztów działań
  • zasady sporządzania budżetów w ramach ABC

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 990,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć