WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI SPRAW SĄDOWYCH
11-11 lipca 2019

Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz aktualizacja wiedzy w zakresie właściwego postępowania z dokumentami, organizowania lub nadzorowania właściwego ich obiegu i archiwizowania.

Dzięki szkoleniu Uczestnicy będą:

 • posiadali aktualną wiedzę na temat zasad postępowania z dokumentacją w sądownictwie
 • wiedzieli  jak postępować z poszczególnymi rodzajami dokumentów
 • wiedzieli jak powinien wyglądać właściwy obieg dokumentów w sądzie
 • potrafili odpowiednio zaszeregować dokumenty
 • wiedzieli jak postępować z dokumentami zgromadzonymi na różnych nośnikach
 • potrafili zarchiwizować sprawy zakończone

Ponadto uczestnicy rozwieją swoje ewentualne dotychczasowe wątpliwości w zakresie dotychczasowej pracy
z dokumentami.

Szkolenie warsztatowe skierowane jest do:


 •  pracowników sekretariatów sądowych, którzy w ramach swoich obowiązków zajmują się dokumentacją lub jej archiwizacją
 • kierowników sekretariatów sądowych.

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:


 •  Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń zakładowym.

Program:

 


1. WYBRANE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW WYTWARZANYCH I GROMADZONYCH W SĄDACH
 • podstawowe regulacje ogólne
 • regulacje prawne dotyczące zasad obowiązujących w sądownictwie
   

2. KLUCZOWE POJĘCIA DLA PRZEDMIOTU ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI W SĄDOWNICTWIE

 • proces archiwizacji
 • archiwum zakładowe, składnica akt, archiwa podręczne
 • archiwalia, materiały archiwalne, dokumentacje niearchiwalne
 • dokumenty elektroniczne, elektroniczne urządzenia ewidencyjne, metadane
   

3. ZAKRES ZADAŃ I CZYNNOŚCI POWIERZONYCH SEKRETARIATOM ORAZ KIEROWNIKOM SEKRETARIATÓW W SĄDACH

 • w zakresie administracji ogólnej
 • w sprawach sądowych
   

4. POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI W SPRAWACH SĄDOWYCH TRWAJĄCYCH A OBOWIĄZKI ARCHIWIZACYJNE

 • przyjmowana i wysyłana korespondencja
 • postępowanie ze sporządzanymi dokumentami typowymi
 • określanie sygnatur akt spraw
 • opisywanie teczek
 • symbolizacja w sprawach sądowych
 • anonimizacja  
 • dzielenie i łączenie teczek akt
 • repertoria, wykazy, kartoteki, księgi pomocnicze
 • stosowanie systemów informatycznych
   

5. TWORZENIE ORGANIZACJI ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW

 • zasady efektywnej organizacji przechowywania dokumentów
 • dobór produktów do archiwizowania dokumentów
 • organizacja prac archiwizacyjnych
 • organizacja przechowywania dokumentów spraw zamkniętych
   

6. POSTĘPOWANIE Z TYPOWYMI DOKUMENTAMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I NADZORU W PODMIOCIE

 • instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt
 • kryteria podziału i rodzaje dokumentacji
 • dokumentacja aktowa i nieaktowa
 • kategorie archiwalne (A, B, BE, Bc)
 • przekazanie akt spraw zakończonych z komórki organizacyjnej do archiwum zakładowego
 • czynności przygotowania teczek do archiwizacji, w tym:
  - elementy obowiązkowe zawartości teczek

  - porządkowanie, układanie, uzupełnianie zawartości

  - usuwanie zbędnych lub zabronionych elementów

  - spisy spraw – kiedy są obowiązkowe, a kiedy niepotrzebne?

  - opisywanie teczek

  - paginacja stron, kart
 • sporządzenie spisów zdawczo-odbiorczych
   

7. POSTĘPOWANIE Z AKTAMI SPRAW SĄDOWYCH - PODZIAŁ NA KATEGORIE

 • zasady klasyfikowania i kwalifikowania spraw
  - sprawy należące do kategorii A

  - sprawy należące do kategorii B i okresy ich przechowywania
 • przygotowywanie akt spraw zakończonych do przekazania do archiwum zakładowego
 • reguły określania i wyliczania okresów przechowywania akt
 • postępowanie z dokumentacją pomocniczą dla spraw sądowych
  - tradycyjne księgi i urządzenia ewidencyjne

  - elektroniczne repertoria i inne urządzenia ewidencyjne prowadzone elektronicznie

  - dokumenty gromadzone w systemach teleinformatycznych

  - struktura metadanych
   

8. OBOWIĄZUJĄCE ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZBIORAMI DOKUMENTÓW DLA KTÓRYCH UPŁYNĄŁ OKRES PRZECHOWYWANIA W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM SĄDU

 • komisje brakujące – powoływanie, skład, zadania i obowiązki, odpowiedzialność
 • zmiana kategorii archiwalnej zbiorów
 • zgoda generalna i okresowa na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej
 • postępowanie z aktami przeznaczonymi do zniszczenia
 • przygotowanie zbiorów do przekazania do Archiwum Państwowego
   

9. PODSUMOWANIEZajęcia realizowane są wg poniższego harmonogramu:
9:45 – 10:00 - Rejestracja uczestników
10:00 – 17:00 - Czas trwania zajęć
13:00 – 13:30- Przerwa obiadowa

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 480,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć