WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI - warsztaty dla zamawiających
Udział w warsztatach pozwoli Państwu usystematyzować wiedzę z zakresu m.in.:
 • zastosowania w praktyce najnowszych zmian prawnych po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • wykorzystania narzędzi i technik podczas konstruowania postępowania
 • poszczególnych etapów prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle ustawy
 • korzyści i zagrożeń wynikających z wyboru trybu postępowania
 • wykorzystania środków ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • najkorzystniejszych warunków zawierania umowy o zamówienie publiczne
 • celu i zakresu kontroli udzielania zamówień publicznych
 • odpowiedzialności zamawiających za naruszenie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
Warsztaty adresujemy do:
 • kierowników jednostek zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • członków komisji przetargowych
 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób nadzorujących oraz przeprowadzających procedurę zamówień
 • wszystkich osób zainteresowanych problematyką zamówień publicznych
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych zajęć praktycznych z prezentacją licznych przykładów
 • podczas zajęć przeprowadzone zostaną ćwiczenia, analizy, których celem będzie przedstawienie związku pomiędzy teoretycznymi założeniami a ich praktycznym zastosowaniem
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę warsztatów
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • ZAKRES STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  • charakterystyka systemu zamówień publicznych
  • wyjaśnienie podstawowych definicji ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • omówienie zmian po nowelizacji ustawy PZP
 • PROCES PRZYGOTOWANIA POSTĘPOWANIA
  • zasady udzielania zamówień publicznych
  • tryby zamówień publicznych
  ·  
  specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – zasady sporządzania SIWZ
  ·   zespół personalny odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
 • DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWAŃ
 • PROCEDURA WYBORU ORAZ OCENY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  · 
  najczęściej popełniane błędy proceduralne przed otwarciem ofert
  · 
  procedura otwarcia ofert – jawność postępowania
  · 
  czynności podczas otwarcia ofert
  · 
  analiza zawartości oferty – treść oraz załączniki składane przez wykonawcę
  · wybór najkorzystniejszej oferty – kryteria oceny komisji przetargowej
 • UMOWY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  · 
  najkorzystniejsze warunki
  · 
  dokonywanie zmian
  · odstąpienia
 • ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
  • protest, odwołanie, skarga do sądu
  ·
  omówienie poszczególnych form środków ochrony prawnej
  · 
  statut poszczególnych osób
  · 
  jak unikać protestów, odwołań i skarg?
  · 
  jak poprawnie wyjaśniać treść oferty?
  · 
  kiedy uznać cenę ofertową za rażąco niską?
  · procedury unieważniania postępowania pozycja zamawiającego w postępowaniu odwoławczym
 • KONTROLA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szkolenie realizowane jest w przeciągu dwóch dni (16 godzin) 

 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 680,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć