WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIEŃ BILANSOWY
2-3 grudnia 2019
Biorąc udział w szkoleniu warsztatowym uzyskacie Państwo praktyczną wiedzę na temat:

 • jak skrupulatnie i dokładnie sporządzić sprawozdanie finansowe?
 • jak w praktyce sporządzić wycenę aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie?
 • jak wykorzystać w zarządzaniu informacje dostarczone przez sprawozdania finansowe?
 • jak możemy wykorzystać informacje zawarte w sprawozdaniu do oceny efektywności gospodarowania firmy?
 • jak ocenić ryzyko i niebezpieczeństwo finansowe w przedsiębiorstwie?

Na nasze szkolenie warsztatowe zapraszamy:

 • osoby przygotowujące się do sporządzania sprawozdania finansowego
 • kadrę kierowniczą i zarządzającą  
 • pracowników działu finansowo – księgowego

Metodyka pracy podczas szkolenia warsztatowego:

 • szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładów połączonych z elementami warsztatów, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia

Ramowy program warsztatów:

 • ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  • sporządzenie, badanie, zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • składanie oraz ogłaszanie sprawozdania finansowego
  • biegły rewident w przedsiębiorstwie
  • odpowiedzialność za księgi rachunkowe w przedsiębiorstwie
 • NADRZĘDNE ZASADY SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  • zasada memoriału a zasada kasowa
  • zasada ostrożności
  • zasada kontynuacji działania a odpowiedzialność kierownika jednostki
 • WYCENA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI
  • zużycie środków trwałych jako koszt przedsiębiorstwa
  • obce środki trwałe w przedsiębiorstwie, leasing, najem, dzierżawa
  • leasing w prawie bilansowym
 • ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W FIRMIE
  • wartość firmy w bilansie przedsiębiorstwa
  • koszty prac rozwojowych a koszty badawcze
  • znak firmowy jako wytworzona we własnym zakresie wartość niematerialna i prawna
 • INWESTYCJE RZECZOWE I FINANSOWE
  • definicja inwestycji w prawie bilansowym
  • wycena ostrożna oraz wycena rynkowa inwestycji
  • przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji długoterminowych
  • wpływ wyceny na wynik finansowy jednostki
 • RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE
  • wycena materiałów, towarów
  • koszt wytworzenia produktów gotowych
  • uproszczenia w wycenie produkcji w toku
 • REZERWY W PRAWIE BILANSOWYM
  • pojęcie rezerw w prawie bilansowym
  • zasady tworzenia i rozwiązywania rezerw
  • rezerwy na świadczenia pracownicze
  • rezerwy a koszty przedsiębiorstwa
 • NALEŻNOŚCI W PRAWIE BILANSOWYM
  • odpisy aktualizujące - pojęcie
  • odpisy aktualizujące jako koszty bilansowe
  • odpisy jako koszty uzyskania przychodów
  • należności przeterminowane, nieściągalne - jako koszty w przedsiębiorstwie
 • RÓŻNICE KURSOWE NA DZIEŃ BILANSOWY
  • kurs faktycznie zastosowany
  • różnice kursowe w prawie bilansowym
  • różnice kursowe w prawie podatkowym
 

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.00

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 890,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć