WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
16-16 października 2019
Cel:

Szkolenie ma na celu omówienie najważniejszych zagadnień związanych z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, m.in. zakres podmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz  katalog czynów które mogą skutkować odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu:

 • kierowników jednostek budżetowych
 • przedstawicieli sektora publicznego
 • skarbników, głównych księgowych
 • osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami publicznymi
 • wszystkich osób pełniących funkcje publiczne, które są zainteresowane tematyką odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Metody pracy podczas szkolenia:

 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.
Program szkolenia obejmuje:

 • ZAGADNIENIA OGÓLNE
  • ogólna charakterystyka finansów publicznych
  • regulacja prawna finansów publicznych
  • zasady finansów publicznych
 • DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • uregulowania prawne w zakresie dyscypliny finansów publicznych
  • pojęcie dyscypliny finansów publicznych
    
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
   • czy i w jakim stopniu członkowie organów finansowych z budżetu odpowiadają za decyzje organu?
   • kiedy kierownicy jednostek odpowiadają za nieprawidłowości wynikające z pracy podległych im pracowników?
   • kiedy główny księgowy ponosi odpowiedzialność w ramach dyscypliny finansów publicznych?
   • jaka jest odpowiedzialność przewodniczącego i członków komisji przetargowych?
   • czy pracownicy wykonujący polecenia służbowe ponoszą odpowiedzialność?
  • zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
   • podmiotowy
   • przedmiotowy
  • zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
    
 • NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • czym jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
  • czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • jakie działania są naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
    
 • KTO ORZEKA I JAKIE SĄ KARY W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH?
  • rodzaje i zadania komisji orzekających
  • kompetencje Głównego Rzecznika oraz rzeczników dyscypliny
  • rodzaje kar i ich waga
   • upomnienia
   • nagana
   • kara pieniężna
   • zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
  • jakie są przesłanki organu orzekającego wymierzając karę?
  • zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny
  • sposoby egzekwowania kosztów i kar
    
 • PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
   • ustalenie dowodów o istotnym znaczeniu dla sprawy
   • zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny
   • strony postępowania
   • czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające
  • kto i kiedy występuje z wnioskiem o ukaranie?
  • kto jest zawiadamiany o wszczęciu postępowania?
  • jakie czynności są podejmowane w razie podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
  • przebieg postępowania przed komisją orzekającą, Główną Komisją Orzekającą
  • zażalenia i odwołania - kiedy są zasadne?
  • gdzie umieszczane są informacje po zakończeniu postępowania
    
 • KIEDY PRACOWNIK NARUSZAJĄCY DYSCYPLINĘ FINANSÓW PUBLICZNYCH MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI?
  • ustalenie faktu popełnienia czynu
  • problem braku winy lub braku świadomości
  • odpowiedzialność za umyślne i nieumyślne naruszenie dyscypliny
  • znaczenie czasu naruszenia dyscypliny
  • problem podległości służbowej i administracyjnej a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • zasady odpowiedzialności członka organu kolegialnego
  • kiedy odpowiedzialność jest wyłączona pomimo naruszenia dyscypliny
  • przedawnienie i zatarcie skazania
    
 • ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • organy orzekające I instancji
   • komisje orzekające
  • organy orzekające II instancji
   • Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
     
 • POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE PRZED GŁÓWNĄ KOMISJĄ ORZEKAJĄCĄ – ZASADY ORAZ TRYB

Zajęcia realizowane są w godzinach:
9.45 - 10.00  Rejestracja uczestników
10.00 – 17.00 Czas trwania zajęć
13.00 - 13.30  Obiad w restauracji                                                                        

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 490,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć