WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


PRAKTYKA ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH
24-25 lutego 2020

Biorąc udział w warsztatach uzyskacie Państwo praktyczną wiedzę na temat:


 • jakie są nowe uwarunkowania i zwyczaje dotyczące zawierania umów handlowych w obecnej sytuacji gospodarczej?
 • jakie są źródła informacji o wiarygodności i solidności potencjalnego kontrahenta?
 • jak poprawnie skonstruować ofertę?- aspekty prawne i marketingowe
 • jak zabezpieczyć płatności w umowach?
 • jak zabezpieczyć interesy stron w klauzulach umowy?
 • jak zastrzec prawo własności towaru, tajemnicy przemysłowej i handlowej?
 • jakie błędy popełniamy w negocjowaniu warunków umów handlowych?
 • jak zabezpieczyć dochodzenie roszczeń, z tytułu niezgodności dostawy z umową, oraz roszczeń wobec stron trzecich?
 • jak poprawnie skonstruować ofertę?- aspekty prawne i marketingowe.
Adresaci warsztatów:
 • Wyższej kadry zarządzającej
 • Dyrektorzy handlowi
 • Przedstawiciele handlowi
 • Pracownicy działów sprzedaży i zakupów
 • Prawnicy, zajmujący się dokumentacją handlową
 • Wszystkich odpowiedzialnych za umowy handlowe.

Metodyka prowadzenia zajęć:


 • szkolenie prowadzone będzie w formie zajęć interaktywnych, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • bezpośrednie przećwiczenie uzyskanych podczas szkolenia umiejętności
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne casy, ćwiczenia, testy, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną, obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia.

Program ramowy szkolenia:


 • REGULACJE POLSKIEGO PRAWA W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW ORAZ PRZESŁANKI WAŻNOŚCI UMÓW
  • Warunki umowy wg. prawa polskiego
  • Reprezentacja stron w umowie
  • Odpowiedzialność indywidualna osób podpisujących kontrakty
  • Forma i treści pełnomocnictw, umocowanie pełnomocnika, zagrożenia wynikające z wyznaczenia pełnomocnika
  • Pełnomocnictwo a upoważnienia
  • Skutki podpisania umowy przez osobę nieupoważnioną
    
 • FORMALNE PRZYGOTOWANIE WARUNKÓW UMÓW
  • Sytuacja prawna kontrahenta
  • Wiarygodność finansowa kontrahenta
  • Prawa i obowiązki stron negocjacji
  • List intencyjny a umowa przedwstępna – skutki zawarcia
  • Konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji
    
 • FORMA KONTRAKTU; STAŁE ELEMENTY UMOWY ORAZ TYPY UMÓW
  • Przygotowanie dokumentacji kontraktowej
  • Umowa ramowa a umowa zasadnicza
  • Forma dorozumiana, ustna, pisemna, akt notarialny; oświadczenie woli
  • Określanie obowiązków i uprawnień stron
  • Załączniki w umowach
  • Umowy sprzedaży, dostawy, o świadczeniu usług, o współpracy – wzory i omówienie
  • Błędy w treści umów i jak ich unikać?
    
 • GWARANCJA A RĘKOJMIA W OBROCIE GOSPODARCZYM
  • Co to rękojmia?
  • Wady fizyczne
  • Wady prawne
  • Odpowiedzialność sprzedawcy
  • Usprawnienia kupującego
  • Odstąpienie od umowy
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza
  • Terminy dochodzenia roszczeń
    
 • JAK ZABEZPIECZYĆ WYKONANIE UMOWY I JEJ ROZLICZENIE?
  • Zabezpieczenie wykonania umowy
   • Sposoby zabezpieczania
   • - Zabezpieczenia osobiste
   • - Zabezpieczenia rzeczowe
   • - Zabezpieczenia szczególne
  • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność,kontrola zakładu kontrahenta
  • Wprowadzanie zmian do aktualnie wykonywanej umowy – aneksowanie, klauzule niewygodne i zabezpieczające
    
 • ROZWIĄZANIE UMOWY I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
  • W jaki sposób zakończyć umowę: wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie
  • Kiedy umowa zostaje uznana za rozwiązaną?
  • W jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń – konstrukcja roszczenia i problem przedawnienia
    
 • E – UMOWY
  • Forma elektroniczna dokonywanej czynności prawnej
  • Zawieranie umów – różnice między tradycyjnym a elektronicznym trybem
  • Jakie mogą powstać utrudnienia przy zawieraniu umów na odległość i jak ich unikać?
  • Zawieranie na odległość umów z konsumentami
   • Elektroniczne oświadczenie woli
   • Moment złożenia elektronicznego oświadczenia woli
   • Odwołanie elektronicznego oświadczenia woli

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.45)
II dzień - 9.00 - 16.30

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training znajdują się w centrum miasta, niespełna piętnaście minut Starego Miasta czy dworców PKP i PKS, co znacznie ułatwia Uczestnikom dotarcie na szkolenie.

 


 
 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 190,00 zł

 
Szkolenie w terminie 24-25 lutego 2020 r.

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 10 lutego 2020 r. wynosi: 1190,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 10 lutego 2020
r. wynosi: 1490,00 zł brutto

 

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć