WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


HR DLA NIEKADROWCÓW
22-23 lipca 2019
Celem warsztatów jest:
 • zapoznanie uczestników z koncepcjami oraz narzędziami nowoczesnego zarządzania personelem
 • ułatwienie zrozumienia znaczenia ZZL dla efektywnego funkcjonowania całej organizacji i poszczególnych zespołów pracowniczych
 • poszerzenia wachlarza umiejętności, pomysłów, narzędzi przydatnych do kierowania ludźmi
Warsztaty adresujemy do:
 • menadżerów, kierowników
 • kadry kierowniczej, właścicieli firm
 • wszystkich zainteresowanych tematyką warsztatów
Metody prowadzenia zajęć:

• krótkie wykłady wprowadzające przeplatane przykładami stanowiącymi punkt wyjścia do omawianych zagadnień
• indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
• mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć oraz maksymalizację efektywności warsztatów
• warsztaty połączone będą z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne

Korzyści dla uczestników:
 • możliwość rewizji własnych metod działania w odniesieniu do prezentowanych modeli tzw. „dobrej praktyki" w zakresie: doboru ludzi do zadań , oceniania jakości pracy, szkolenia i rozwoju podwładnych, motywowania, zwalniania
 • możliwość wykorzystania w praktyce prezentowanych w trakcie warsztatów narzędzi (schematów, punktów i pytań kontrolnych itp.) oraz zasad postępowania w sytuacji rekrutacji, oceny pracy, planowania szkoleń i rozwoju, zwalniania
 • możliwość refleksji odnośnie efektywnych zachowań w potencjalnie trudnych dla kierownika sytuacjach (rozmowa rekrutacyjna, oceniająca, zwolnienie)
 • możliwość pełniejszego wykorzystania wsparcia jakie dają systemy zarządzania personelem oraz współpraca z Działem Personalnym

Program warsztatów:


 • WPROWADZENIE: MIEJSCE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W CAŁOKSZTAŁCIE FUNKCJONOWANIA FIRMY
  • ZZL na poziomie strategicznym i operacyjnym firmy
  • pracownik jako koszt czy inwestycja? -wpływ różnorodnych podejść na poziom efektywności pracy oraz poziom zadowolenia pracowników w firmie
  • nowoczesne ZZL w firmach różnej wielkości: modele funkcjonowania; role poszczególnych osób
  • rola HR w kształtowaniu pożądanej kultury organizacyjnej
  • rola HR w projektowaniu i przeprowadzaniu zmian w firmie
 • ORGANIZACJA PRACY I ZADAŃ W FIRMIE
  • struktura organizacyjna i funkcjonalna w firmie
  • tworzenie opisów stanowisk pracy
 • „WŁAŚCIWY CZŁOWIEK NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU" - DOBÓR LUDZI DO ZADAŃ
  • etapy prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji oraz rola kierowników w tym procesie
  • profil kandydata (ze szczególnym uwzględnieniem cech osobowych) a opis stanowiska pracy
  • rozmowa kwalifikacyjna - schemat, przykłady pytań oraz obszary, które należy zbadać w trakcie rozmowy
  • wprowadzenie na stanowisko pracy
 • MOTYWOWANIE
  • co motywuje ludzi
  • systemy motywacyjne: składowe materialne i niematerialne
  • metody budowania systemów motywacyjnych i systemów wynagrodzeń; wartościowanie stanowisk pracy
  • trendy w kierowaniu - coaching jako swoista metoda motywowania do osiągnięć
 • SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH JAKO NARZĘDZIE MOTYWOWANIA I ROZWOJU PRACOWNIKÓW
  • cele systemu
  • zalety i wady
  • proces oceny: tworzenie kryteriów, zbieranie danych, rozmowa oceniająca; wykorzystanie informacji płynących z oceny do planowania rozwoju pracownika i podejmowania decyzji personalnych
 • PLANOWANIE ROZWOJU I SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW W OPARCIU O INDYWIDUALNĄ I GRUPOWĄ IDENTYFIKACJĘ POTRZEB SZKOLENIOWYCH
  • wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu planowania szkoleń i rozwoju (czym są kompetencje, jaki mają związek z efektywnością realizacji zadań, kiedy można je rozwijać)
  • narzędzia i metody badania potrzeb
  • budowanie planu szkoleń i rozwoju oraz plany rozwoju kariery i sukcesji
 • KIEDY PRACOWNIK NIE SPEŁNIA OCZEKIWAŃ ODNOŚNIE STANDARDÓW PRACY
  • zwolnienie (utrata pracy) - aspekty psychologiczne
  • przebieg rozmowy
  • outplacement oraz Centrum wspierania dla zwalnianych pracowników- założenia, korzyści dla pracownika, kierownika

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoleń.

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 290,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć