WYSZUKIWARKA
 


 


 
Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa czasowo wprowadzono** ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 

Dlatego też wszystkie nasze stacjonarne kursy i szkolenia
zaplanowane do końca czerwca br. zostają odwołane
.
 Szkolenia otwarte


DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH - odpowiedzialność za naruszenie, skutki prawne
Biorąc udział w szkoleniu uzyskacie Państwo niezbędną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej dziedziny finansów publicznych. Odpowiemy m.in. na pytania:
 • kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • czym jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jak wygląda
  katalog czynów stanowiących naruszenie?
 • jakie są skutki prawne wynikające z naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
 • kiedy pracownik naruszający dyscyplinę finansów publicznych
  może być pociągnięty do odpowiedzialności?
 • w jaki sposób przebiega postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów?
 • jak przebiega proces postępowania organów właściwych w sprawach
  o naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Szkolenie adresujemy do:


 • kierowników jednostek budżetowych
 • skarbników, głównych księgowych
 • przedstawicieli sektora publicznego
 • osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami publicznymi
 • wszystkich osób pełniących funkcje publiczne, które są zobowiązane do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych

Metody pracy podczas szkolenia:
 • zajęcia prowadzone będą w formie wykładu połączonego z prezentacją licznych przykładów
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń
  oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje aktywne uczestnictwo w zajęciach

W trakcie szkolenia poruszone zostaną zagadnienia:


 • DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • podstawy prawne
  • pojęcie dyscypliny
 • SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • funkcje finansów publicznych
  • podmioty finansów publicznych
  • zadania publiczne
 • PODSTAWY ZASADY FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • zasady finansów publicznych
  • organizacja sektora finansów publicznych
  • formy organizacyjno-prawne
 • BUDŻET
  • zasady budżetowania
  • budżet zadaniowy
  • sprawozdawczość budżetowa
  • kontrola wewnętrzna
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • kto ponosi odpowiedzialność?
  • zakres i zasady odpowiedzialności
 • NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • czym jest naruszenie dyscypliny?
  • jakie działania są naruszeniem...
 • KTO ORZEKA I JAKIE SĄ KARY W SPRAWACH O NARUSZENIE
  DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH?
  • komisje orzekające
  • kompetencje rzeczników dyscypliny
  • rodzaje kar
  • rodzaje przesłanek
 • PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O NARUSZENIE
  DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • zasady postępowania
  • wnioski o ukaranie
  • podmioty zawiadamiane o wszczęciu postępowania
  • zażalenia i odwołania
  • publikowanie informacji po zakończeniu postępowań
 • KIEDY PRACOWNIK NARUSZAJĄCY DYSCYPLINĘ FINANSÓW PUBLICZNYCH
  MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI?
  • brak winy, brak świadomości
  • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny
  • wyłączenie odpowiedzialności
  • przedawnienie i zatarcie skazania
 • ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY
  FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • rodzaje organów orzekających
 • POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE PRZED GŁÓWNĄ KOMISJĄ ORZEKAJĄCĄ - ZASADY ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA
 • KONTROLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • tryb i postępowanie
  • procedury kontrolne
  • Regionalne Izby Obrachunkowe
  • Najwyższa Izba Kontroli

Szkolenie realizowane jest w przeciągu dwóch dni (16 godzin).
Program jest modyfikowany i przystosowywany do potrzeb i oczekiwań grupy

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 490,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć