WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
14-15 października 2019
Celem  szkolenia jest:

Przedstawienie procedur organizacyjno - prawnych prawidłowego funkcjonowania spółek, w następujących obszarach:
 • „dokumentacja wewnętrzna” - jakie są procedury tworzenia dokumentów uchwał, protokołów, regulaminów oraz zapisów statutu spółki dla poszczególnych organów? jakie są obowiązki informacyjne oraz dostępność wspólników do dokumentów spółki? kto i w jaki sposób opowiada za prawidłowy obieg oraz nadzór nad dokumentacją?
 • „dokumentacja zewnętrzna” - jak tworzyć dokumenty zgodnie z kodeksem spółek handlowych? jakie są zasady zawierania umów przez pełnomocników i prokurentów? kiedy zawierać i jakie są skutki podpisania listu intencyjnego oraz umowy przedwstępnej?
 • „dokumentacja księgowa” - jakie są kryteria podziału dokumentów księgowych? jakie wymagania musi spełniać dokument księgowy, aby stanowił wiarygodny dowód przeprowadzania operacji gospodarczych? jaka jest odpowiedzialność zarządu i pracowników za prawidłowy obieg dokumentów księgowych w spółce?
Szkolenie adresujemy do:

 • członków rad nadzorczych
 • członków zarządów spółek
 • radców prawnych
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
 • ekspertów działów nadzoru właścicielskiego
 • szefów biur obsługi zarządu
 • pracowników działów analiz.
Metodyka pracy podczas szkolenia:

 • wykład w formie informacyjno - doradczej z prezentacją przykładów, dotyczących obiegu dokumentów w spółce
 • indywidualne i grupowe dyskusje z prelegentami dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej.
Program szkolenia:

 • STATUT/ UMOWA SPÓŁKI - OBLIGATORYJNE I FAKULTATYWNE ZAPISY STATUTU, UMOWY SPÓŁKI
  • przedmiot działalności ustanowienie organów spółki i sposób ich powoływania
  • określenie czynności zwykłego zarządu
  • czynności wymagające zgody walnego zgromadzenia, zgromadzenia wspólników ( obligatoryjne, fakultatywne)
  • tryb uchwalania zmian w statucie / umowie spółki
 • ZASADY FUNKCJONOWANIA ORAZ ORGANIZACJA POSIEDZEŃ ORGANÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
  • organizacja posiedzeń w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych
  • harmonogram czynności związanych z odbyciem zgromadzenia
  • zasady głosowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zgromadzenia Wspólników
  • prawa i obowiązki akcjonariuszy na walnym zgromadzenia
  • zasady funkcjonowania oraz organizacja posiedzeń zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych
  • porządek obrad
  • prawa i obowiązki członków zarządu
  • podmioty uprawnione do powoływania lub wskazywania członków zarządu
  • wspólna i indywidualna kadencja członków zarządu
  • zasady funkcjonowania oraz organizacja posiedzeń rady nadzorczej w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych (zwoływanie posiedzeń, funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej)
 • PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ OGRANY SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
  • treść projektu uchwały
  • podejmowanie uchwał w najistotniejszych sprawach spółki
  • zatwierdzenie sprawozdań
  • obecność na posiedzeniu podczas pojmowania uchwał
  • głosowania pisemne
  • zaskarżanie uchwał i stwierdzanie ich nieważności
  • odpowiedzialność biura zarządu za dokumentację z posiedzeń
  • archiwizacja dokumentacji z posiedzeń
 • PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ ORGANÓW SPÓŁEK  PRAWA HANDLOWEGO
  • treść protokołu - co protokół powinien zawierać?
  • zatwierdzenie i podpisanie protokołu – odpowiedzialność zarządu i osób sporządzających protokół
  • protokół z  głosowania w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
  • odpowiedzialność biura zarządu za zgodność i archiwizację protokołów
  • dostępność do dokumentacji wewnętrznej dla akcjonariuszy, wspólników i interesariuszy spółki
 • REGULAMINY SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
 • UMOWY ZAWIERANE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU
  • uchwała o powołaniu i przyznaniu wynagrodzenia
  • umowa o prace
  • umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem kontraktów menedżerskich
  • umowy o zakazie konkurencji
  • zasady rozwiązywania umów z członkami zarządu
 • DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFORMACJI PRAWNIE CHRONIONYCH
 • „ZEWNĘTRZNY” OBIEG DOKUMENTÓW A CZYNNOŚCI PRAWNE
  • znaczenie dokumentu – problematyka czynności prawnych
  • forma czynności prawnej
  • decydująca o ważności czynności
  • dla celów dowodowych – skutki procesowe niezachowania tej formy, zastosowanie stosunkach profesjonalnych
  • dla wywołania szczególnych skutków prawnych
  • dopuszczalność umownego zastrzeżenia dokonywania czynności w określonej formie i jego skutki prawne
  • czynności następczych – wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia od umowy, aneksowanie
  • ustalanie treści dokumentu – treść główna, załączniki, uzupełnienia
  • wykładnia treści dokumentu
  • szczególne wymogi dotyczące treści dokumentów, wynikające z Kodeksu spółek handlowych
 • PROBLEMATYKA PRAWIDŁOWEJ REPREZENTACJI PRZY PODPISYWANIU UMÓW
  • zawieranie umów przez zarząd/wspólników spółek
  • zawieranie umów przez prokurentów i pełnomocników
  • treść i forma pełnomocnictwa
  • rodzaje pełnomocnictwa
  • prokura
  • dokumenty, którymi winni się legitymować pełnomocnicy w obrocie gospodarczym
  • konsekwencje podpisania umowy przez osoby nieuprawnione
 • LISTY INTENCYJNE I UMOWY PRZEDWSTĘPNE
  • niezbędne elementy listów intencyjnych
  • niezbędne elementy umów przedwstępnych (tzw. skutek „słabszy” i skutek „silniejszy”)
  • skutki zawierania listów intencyjnych i umów przedwstępnych
 • DOWODY KSIĘGOWE JAKO INFORMACJA PRZEBIEGU WYKONYWANYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH W SPÓŁCE
  • rola dokumentów księgowych
  • kwalifikacja dokumentów księgowych – ze względu na jednostkę wystawiającą dowody księgowe
  • dokumenty obce – otrzymane od kontrahentów
  • dokumenty własne – przekazywane w oryginale kontrahentom
  • kwalifikacja dokumentów księgowych – ze względu na przeznaczenie
  • dowody zewnętrzne
  • dowody wewnętrzne– dotyczące operacji wewnątrz spółki
 • WYMOGI STAWIANE PRAWIDŁOWEMU SPORZĄDZANIU DOKUMENTOM KSIĘGOWYM WG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  • poprawnie wystawiony dokument księgowy – jakie elementy powinien zawierać?
  • kontrola dokumentów księgowych – co powinna obejmować?
  • archiwizacja i okres przechowywania dowodów księgowych
  • wydawanie dowodów księgowych ze zbiorów
  • odpowiedzialność pracowników za obieg dokumentów księgowych w spółce
  • odpowiedzialność zarządu za obieg dokumentów księgowych w spółce
Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.45)
II dzień - 9.00 - 16.30
Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 090,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć