WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ARCHIWIZACJA I OBIEG DOKUMENTACJI
21-22 maja 2020

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności i niezbędnej wiedzy
w zakresie:


 • właściwego postępowania z dokumentacją, organizowania i nadzorowania właściwego obiegu
  w ramach czynności kancelaryjno-biurowych
 • profesjonalnego przechowywania dokumentacji w archiwum
   

 


Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Istnieje także możliwość uzyskania (bezpłatnie) zaświadczenie na druku MEN (pot. "świadectwa") ukończenia kursu.

Szkolenie warsztatowe skierowane jest do:


 • wszystkich pracowników wytwarzających lub przejmujących w ramach swoich obowiązków jakikolwiek rodzaj dokumentacji

w szczególności

 • pracowników sekretariatów
 • pracowników kancelarii
 • pracowników administracyjnych
 • archiwistów.

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej. Liczne ćwiczenia indywidualne i grupowe gwarantują aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia i pełne opanowanie prezentowanych zagadnień.

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:


 • Krótkie wykłady, będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń.
Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: 


 • Podstawy prawne postępowania z dokumentacją 
  • formy ochrony prawnej dokumentacji
  • obowiązki aktotwórcy - instytucji tworzącej dokumentację
  • skutki prawne wadliwie zarchiwizowanej dokumentacji
    
 • Rodzaje i postać dokumentacji współczesnej 
  • dokument - pojęcie i rodzaje
  • podział dokumentacji zgodnie z formą, przeznaczeniem, dostępnością, znaczeniem
  • najważniejsze dokumenty występujące w instytucjach
    
 • Zarządzanie dokumentacją biurową
  • przyjmowanie i obieg korespondencji
  • wewnętrzny obieg akt
  • zakładanie spisów spraw
  • systemy kancelaryjne, rejestracja i znakowanie spraw uwzględniając:
   • jednolity, rzeczowy wykaz akt
   • kryteria i podział dokumentacji na kategorie archiwalne
   • system klasyfikacji
  • obieg akt - zasadnicze etapy obiegu dokumentacji - punkty zatrzymania
  • załatwianie spraw
  • wysyłanie i doręczanie pism
  • przechowywanie akt na stanowiskach pracy
  • czynności związane z archiwizowaniem spraw zakończonych
   • porządkowanie dokumentacji wewnątrz teczek
   • zasady opisywania teczek
   • sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych celem przekazania do archiwum

 

Uczestnicy w sposób praktyczny przećwiczą nabytą wiedzę, m.in. dokonają rejestracji dokumentów w różnych systemach kancelaryjnych, znakowania dokumentów z uwzględnieniem wykazu akt, kryteriów i kategorii archiwalnych. Ponadto opracują fragment rzeczowego wykazu akt oraz przeprowadzą czynności związane z archiwizowaniem spraw zakończonych w komórkach

  

 • Organizacja i zakres działania archiwum, składnicy akt
  • archiwum zakładowe a składnica akt
  • cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
  • zakres obowiązków osoby prowadzącej archiwum/składnicę akt
  • zasady przejmowania akt przez archiwum z komórek organizacyjnych
  • gromadzenie i układ akt w archiwum
  • prowadzenie ewidencji dokumentacji w archiwum
  • profilaktyka i konserwacja akt
 • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych
  akt poszczególnych kategorii archiwalnych
  • klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji aktowej
  • materiały archiwalne typowe i specyficzne
  • dokumentacja niearchiwalna, kategorii BE, niejawna
  • okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
  • zasady i sposoby porządkowania zalegającej, nieuporządkowanej dokumentacji aktowej
     
 • Brakowanie dokumentów
  • zasady wydzielania, oceny i brakowania
  • przygotowanie dokumentów do brakowania
  • warunki i tryby uzyskiwania zgody na brakowanie
  • przekazywanie wybrakowanej dokumentacji
    
 • Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji organizacji
   
   
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych lub jednostek nadrzędnych
    
Uczestnicy przećwiczą nabytą wiedzę, m.in. dokonają przekazania i odbioru akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego, sporządzą odpowiednie spisy zdawczo-odbiorcze, nadadzą teczkom sygnatury akt, dokonają paginacji, wypełnią karty wypożyczenia-udostępnienia akt, a także będą mieli za zadanie przygotować procedurę brakowania

 

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.45)
II dzień - 9.00 - 16.30

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training znajdują się w centrum miasta, niespełna piętnaście minut Starego Miasta czy dworców PKP i PKS, co znacznie ułatwia Uczestnikom dotarcie na szkolenie.

 


 
 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 660,00 zł
 
Szkolenie w terminie 21-22 maja 2020 r.:
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 10 maja 2020 r. wynosi: 660,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 10 maja 2020 r. wynosi: 790,00 zł brutto

 

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
 

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć