WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI
9-9 marca 2020
Szkolenie realizowane w oparciu o najnowsze przepisy kancelaryjno-archiwalne. Zaświadczenie MEN!

Podczas zajęć Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z aktami i dokumentami w firmie według aktualnych przepisów prawnych.


Wiadomo jest, że jednym z podstawowych obowiązków wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Polsce jest prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji powstającej w trakcie ich działalności. Dokumentacja powinna być uporządkowana, oznaczona, sklasyfikowana i przekazana do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Szkolenie realizowane w oparciu o najnowsze przepisy kancelaryjno-archiwalne

 

Szkolenie skierowane jest do osób:
 • zajmujących się archiwizowaniem dokumentów
 • pracujących w sekretariatach i kancelariach
 • zamierzających podjąć pracę która będzie wymagała od nich wiedzy i umiejętności z zakresu archiwizowania dokumentacji
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki: 
 • Krótkie wykłady, będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń.
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: 
 • Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
  • formy ochrony prawnej dokumentacji
  • obowiązki aktotwórcy - instytucji tworzącej dokumentację
  • skutki prawne wadliwie zarchiwizowanej dokumentacji
 • Podstawowe przepisy prawa polskiego
  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • rozporządzenia wykonawcze, w tym m.in. Ministra Kultury w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
  • Instrukcja kancelaryjna
  • Rzeczowy Wykaz Akt
  • Instrukcja Archiwalna
 • Rodzaje i postać współczesnej dokumentacji
  • dokument - pojęcie i rodzaje
  • podział dokumentacji zgodnie z formą, przeznaczeniem, dostępnością, znaczeniem
 • Organizacja i zakres działania archiwum, składnicy akt
  • archiwum zakładowe a składnica akt
  • rola i znaczenie archiwum zakładowego/składnicy akt
  • zadania archiwum
  • organizacja pracy w archiwum
  • organizacja przechowywania dokumentów w archiwum
  • warunki do archiwizowania dokumentów
  • przepisy wewnętrzne
  • pomieszczenie
  • organizacja archiwum
  • organizacja prac archiwizacyjnych
  • organizacja przechowywania dokumentów w archiwum
  • wyposażenie archiwum
  • produkty do przechowywania dokumentów
  • porządek w ewidencji archiwum
  • profilaktyka i konserwacja akt
 • Tworzenie organizacji archiwizowania dokumentów
  • zasady efektywnej organizacji przechowywania dokumentów
  • dobór produktów do archiwizowania dokumentów
  • organizacja prac archiwizacyjnych
  • organizacja przechowywania dokumentów spraw zamkniętych
 • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt poszczególnych kategorii archiwalnych
  • klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji
  • materiały archiwalne typowe i specyficzne
  • dokumentacja niearchiwalna, kategoria BE
  • okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
  • zasady i sposoby porządkowania zalegającej, nieuporządkowanej dokumentacji aktowej
 • Archiwizowanie dokumentów
  • znaczenie dokumentów
  • kryteria podziału i rodzaje dokumentacji
  • dokumentacja aktowa
  • dokumentacja z projektów unijnych
  • dokumentacja techniczna
  • kategorie archiwalne
  • przekazanie akt spraw zakończonych z komórki organizacyjnej do archiwum zakładowego
  • sporządzenie odpowiednich spisów zdawczo - odbiorczych dla różnych kategorii archiwalnych
  • dokonanie opisu teczek
  • paginacja teczki kat. A
  • nadanie teczkom sygnatur akt
  • prowadzenie wykazu spisów zdawczo–odbiorczych
 • Archiwizowanie dokumentacji elektronicznej
  • nośniki danych
  • elektroniczna skrzynka odbiorcza z BIP
  • imienna skrzynka elektronicznej poczty
 • Zasady udostępniania dokumentacji z archiwum
  • podstawy prawne - co, komu, jak, na ile?
  • procedura udostępnienia dokumentacji
  • procedura wypożyczenia dokumentacji
  • stosowane druki i procedury
  • wypełnienie karty wypożyczenia-udostępnienia akt oraz karty zastępczej
 • Brakowanie dokumentów
  • zasady wydzielania, oceny i brakowania
  • przygotowanie dokumentów do brakowania
  • warunki i tryby uzyskiwania zgody na brakowanie
  • przekazywanie wybrakowanej dokumentacji
  • opracowanie zarządzenia powołującego komisję do brakowania
  • wypełnienie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej
  • wypełnienie wniosku do archiwum państwowego o wydanie zezwolenia na zniszczenie akt
 • Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji organizacji
  • podstawowe obowiązki spoczywające na syndykach i likwidatorach
  • obowiązki organów założycielskich
  • obowiązki spadkobierców prawnych
  • współpraca z Archiwum Państwowym i archiwami depozytowymi

Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych lub jednostek nadrzędnych

   

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć
13:00 - 13:30 Przerwa obiadowa

 

Serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciasteczka) dostępny jest dla Uczestników przez cały czas trwania zajęć.
Na koniec dnia zajęć Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Sale szkoleniowe w CSK-Jupiter

 
Adres:
Sale szkoleniowe w CSK JUPITER
ul. Towarowa 22(wejście A, II piętro)
00-839 Warszawa
 
 
 
Sale szkoleniowe CSK-JUPITER znajdują się na drugim piętrze kompleksu handlowo-biurowo-magazynowego przy ulicy Towarowej 22. Ta wyjątkowa lokalizacja powoduje, że niemal z każdego miejsca Warszawy z łatwością można tam dotrzeć.
 

 
 W przypadku korzystania z komunikacji miejskiej (metro, tramwaj, autobus) pomocna może być strona internetowa:
 
Zmotoryzowani uczestnicy naszych szkoleń mogą natomiast na miejscu skorzystać z bezpłatnego parkingu
 Wjazd na parking znajduje się w okolicach ul. Miedzianej 11 naprzeciwko sklepu zoologiczno-akwarystycznego i usług szklarskich. Parking CSK Jupiter znajduje się na samym końcu, zjeżdża się lekko w dół. Po zaparkowaniu, żeby nie obchodzić całego Centrum, należy się kierować do samego końca budynku wzdłuż białej balustrady, przejść wychodzi się na główny parking przed Centrum - obok myjni samochodowej. Należy kierować się w prawo do wejścia A na 2 piętro.
 
 
  

 
 
 
 

    
  

 • trener, wykładowca i konsultant z zakresu zarządzania i prawa
   
 • coach z międzynarodową licencją coacha ICC
  (kilkunastoletnia praktyka, przeprowadzone paręset pełnych procesów coachingowych)
   
 • audytor i konsultant z zakresu bezpieczeństwa, obiegu dokumentacji oraz przeprowadzania procesów archiwizacyjnych dokumentacji w jednostkach
   
 • przez wiele lat zajmował stanowiska dyrektora prawnego, dyrektora operacyjnego w firmach handlowych i produkcyjnych, gdzie zdobył wiedzę praktyczną
   
 • specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji interpersonalnej, procesów informacyjno-decyzyjnych, negocjacji
   
 • menedżer do spraw rozwoju wykorzystujący doświadczenia i innowacyjne rozwiązania organizacyjne
   
 • przez wiele lat zajmował się obiegiem dokumentacji w przedsiębiorstwach, nadzorem nad umowami i procesami produkcyjnymi
   
 • nabywał doświadczenie w Sądzie Rejonowym w Warszawie w Wydziale Gospodarczym oraz w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych
   
 • od ponad 20 lat współpracuje z urzędami publicznymi w zakresie realizacji projektów, w tym ponad 10 lat realizował oraz nadzorował programy szkoleniowe akredytowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa mające na celu wykształcenie personelu nadzoru właścicielskiego spółek oraz instytucji publicznych
   
 • cieszy się bardzo dobrą opinią a realizowane przez niego szkolenia oceniane są przez Uczestników bardzo wysoko.
Cena wynosi: 370,00 zł
Szkolenie w terminie 9 marca 2020 r.

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 1 marca 2020 r. wynosi: 370,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 1 marca
2020 r. wynosi: 490,00 zł brutto

 

RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis! 

  

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

  

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć