WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ANALIZA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM - ujęcie praktyczne
9-10 września 2019

Głównym celem i zadaniem warsztatów jest przedstawienie praktycznego zastosowania
analizy finansowej
, wykorzystywanej do podejmowania strategicznych decyzji finansowych
w konkretnych sytuacjach, w powiązaniu zarówno z działalnością przedsiębiorstwa, branży jak i sytuacją na rynku.

Naszym celem jest, aby od strony praktycznej poznali Państwo:


 • jak, na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym rozpoznać najpoważniejsze sygnały o problemach finansowych firmy
 • jak wykorzystywać bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych w celu oceny kondycji finansowej spółki
 • jak rozpoznać najważniejsze sygnały o problemach finansowych przedsiębiorstwa
 • jakie metody stosowane w analizie finansowej pomagają ocenić wiarygodność finansową kontrahenta
 • ­jakie są metody oceny przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • jak prognozować wielkości finansowe w przyszłości przedsiębiorstwa
 • jak trafnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa i efektywnie przeprowadzić inwestycje
Szkolenie adresujemy do:
 • kadry zarządzającej
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
 • dyrektorów finansowych
 • analityków finansowych
 • głównych księgowych
 • pracowników pionów finansowo - księgowych
 • wszystkich odpowiedzialnych za finanse firmy
 • wszystkich osób zainteresowanych problematyką analizy finansowej przedsiębiorstw
Metodyka prowadzenia zajęć:
 • szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładów połączonych z elementami warsztatów, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień (prezentacje przykładów)
 • liczne praktyczne case study
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia

Program warsztatów:


 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI
  • elementy składowe sprawozdania finansowego
  • zasady sporządzania sprawozdań finansowych
  • zasady wyceny w zestawieniach finansowych
  • zjawisko kreatywnej rachunkowości - potencjalne obszary wystąpienia, sposoby kreacji
 • ANALIZA BILANSU
  • zasady rachunkowości, a obraz bilansowy firmy, zasada ostrożności w bilansie
  • aktywa trwałe i obrotowe - identyfikacja, podejście księgowe i ekonomiczne
  • analiza aktywów pozabilansowych
  • kapitały własne i obce - identyfikacja, podejście księgowe i ekonomiczne
  • analiza zobowiązań bilansowych
  • analiza zobowiązań pozabilansowych i warunkowych
  • analiza rezerw bilansowych
  • kodeks spółek handlowych, a zmienność pozycji bilansowych
  • klauzule kredytowe - analiza ryzyka z punktu widzenia kredytobiorcy i kredytodawcy
 • ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
  • istota rachunku zysków i strat
  • zasada memoriału w rachunku zysków i strat
  • analiza przychodów i kosztów operacyjnych oraz zysku operacyjnego
  • analiza przychodów i kosztów pozaoperacyjnych
  • identyfikacja stabilnych źródeł utrzymania jednostki
  • kształtowanie wyniku na różnych poziomach rachunku zysków i strat
  • jakość zysków (stabilność, zamienialność na gotówkę)
 • ANALIZA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  • budowa rachunku przepływów pieniężnych
  • analiza przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych
  • ocena stabilności źródeł finansowania
  • model powiązań między zestawieniami sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów)
 • PODSTAWOWE OBSZARY ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ
  • wskaźniki płynności
  • wskaźniki szybkości obrotu
  • wskaźniki zadłużenia
  • wskaźniki rentowności
  • model zależności między wskaźnikami - piramida DuPonta
  • wybór wskaźników do porównań
  • pogłębiona ocena płynności i zadłużenia
 • ANALIZA WSKAŹNIKOWA A ZRÓŻNICOWANIE MIĘDZYBRANŻOWE
  • problemy pomiaru wskaźników (ceny - koszty, koniec okresu - średnie, itp.)
  • propozycje modyfikacji wskaźników
  • wybór wskaźników do porównań w branżach (zróżnicowanie technologie, sezonowość, itp.)
  • specyfika branżowa (sektorowa)
  • zróżnicowania wewnątrzsektorowe (strategie firmy, polityka bilansowa, itp.)
 • MODEL ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WSKAŹNIKAMI
  • piramida DuPonta - analiza strategiczna
  • wykorzystanie zależności w planowaniu finansowym
  • płynność, a szybkość obrotu
 • DŹWIGNIE W OCENIE WRAŻLIWOŚCI WYNIKÓW FIRMY
  • dźwignia operacyjna (struktura kosztów, ryzyko operacyjne)
  • dźwignia finansowa (struktura finansowania, ryzyko finansowe)
  • dźwignia całkowita
  • próg rentowności księgowy i kasowy w wyborze źródeł finansowania
  • wybór bezpiecznego poziomu zadłużenia (zadłużenie a wyniki operacyjne firmy)

 

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoleń.

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 090,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć