WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ANALIZA FINANSOWA W PRAKTYCE - warsztaty z wykorzystaniem komputerów

Celem warsztatów jest:


 • bardzo dobre opanowanie analizy informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym potrzebnych do rozpoznania najpoważniejszych sygnałów o problemach finansowych firmy
 • poznanie przez Uczestników metod stosowanych w analizie finansowej pomagających ocenić wiarygodność finansową przyszłego/obecnego kontrahenta
 • wykształcenie umiejętności oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • usystematyzowanie wiedzy związanej z analizą informacji ekonomiczno-finansowych
 • ćwiczenie umiejętności i utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez analizę przypadków przedsiębiorstw o różnej kondycji finansowej z użyciem komputerów
 • wypracowanie na komputerze modelu finansowego służącego analizie finansowej, budowie budżetu i analizie inwestycyjnej
Warsztaty adresujemy do:

 • dyrektorów finansowych
 • analityków finansowych
 • kadry zarządzającej
 • głównych księgowych
 • pracowników pionów finansowo - księgowych
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
 • wszystkich odpowiedzialnych za finanse firmy
 • wszystkich osób zainteresowanych problematyką analizy finansowej przedsiębiorstw

Metody pracy podczas warsztatów:


 • warsztaty prowadzone będą w formie mini wykładów
 • zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem komputerów
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • analiza przypadku w zespołach, liczne praktyczne case study
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę warsztatów
 • indywidualne i grupowe dyskusje z Trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach

 

Program warsztatów:


 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI
  • elementy składowe sprawozdania finansowego
  • zasady sporządzania sprawozdań finansowych
  • zasady wyceny w zestawieniach finansowych
  • zjawisko kreatywnej rachunkowości – potencjalne obszary wystąpienia, sposoby kreacji
 • ANALIZA BILANSU
  • zasady rachunkowości, a obraz bilansowy firmy, zasada ostrożności w bilansie
  • aktywa trwałe i obrotowe – identyfikacja, podejście księgowe i ekonomiczne
  • analiza aktywów pozabilansowych
  • kapitały własne i obce – identyfikacja, podejście księgowe i ekonomiczne
  • analiza zobowiązań bilansowych
  • analiza zobowiązań pozabilansowych i warunkowych
  • analiza rezerw bilansowych
  • kodeks spółek handlowych, a zmienność pozycji bilansowych
  • klauzule kredytowe – analiza ryzyka z punktu widzenia kredytobiorcy i kredytodawcy
 • ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
  • istota rachunku zysków i strat
  • zasada memoriału w rachunku zysków i strat
  • analiza przychodów i kosztów operacyjnych oraz zysku operacyjnego
  • analiza przychodów i kosztów pozaoperacyjnych
  • identyfikacja stabilnych źródeł utrzymania jednostki
  • kształtowanie wyniku na różnych poziomach rachunku zysków i strat
  • jakość zysków (stabilność, zamienialność na gotówkę)
 • ANALIZA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  • budowa rachunku przepływów pieniężnych
  • analiza przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych
  • ocena stabilności źródeł finansowania
  • model powiązań między zestawieniami sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów)
 • PODSTAWOWE OBSZARY ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ
  • wskaźniki płynności
  •  wskaźniki szybkości obrotu
  •  wskaźniki zadłużenia
  •  wskaźniki rentowności
  • model zależności między wskaźnikami - piramida DuPonta
  • wybór wskaźników do porównań
  • pogłębiona ocena płynności i zadłużenia
 • ANALIZA WSKAŹNIKOWA A ZRÓŻNICOWANIE MIĘDZYBRANŻOWE
  • problemy pomiaru wskaźników (ceny – koszty, koniec okresu – średnie)
  • propozycje modyfikacji wskaźników
  • wybór wskaźników do porównań w branżach (zróżnicowanie technologie, sezonowość)
  • specyfika branżowa (sektorowa)
  • zróżnicowania wewnątrzsektorowe (strategie firmy, polityka bilansowa)
 • MODEL ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WSKAŹNIKAMI
  • piramida DuPonta – analiza strategiczna
  • wykorzystanie zależności w planowaniu finansowym
  • płynność, a szybkość obrotu.
 • DŹWIGNIE W OCENIE WRAŻLIWOŚCI WYNIKÓW FIRMY
  • dźwignia operacyjna (struktura kosztów, ryzyko operacyjne)
  • dźwignia finansowa (struktura finansowania, ryzyko finansowe)
  • dźwignia całkowita
  • próg rentowności księgowy i kasowy w wyborze źródeł finansowania
  • wybór bezpiecznego poziomu zadłużenia (zadłużenie a wyniki operacyjne firmy)

Indywidualne konsultacje z Trenerem – w ramach potrzeb.

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 090,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć