WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Publikacje


Sukces w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 Sukces firmy to składowa wielu czynników. Ważni są odpowiedni ludzie, posiadane środki, sposób zarządzania, a także umiejętność dostrzegania i efektywnego wykorzystywania sprzyjających warunków otoczenia. Takie warunki znaleźć można m.in. w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Obecnie w Polsce takich stref jest 14. Są zróżnicowane pod względem obszaru, lokalizacji, infrastruktury drogowej i technicznej oraz warunków zagospodarowania. Dzięki temu swoją działalność mogą w nich prowadzić zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i te z sektora MŚP. Specjalna Strefa ekonomiczna, to wyodrębniona administracyjnie część kraju, na terenie której ustanowione są korzystniejsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Strefa daje możliwość rozpoczęcia działalności, na specjalnie przygotowanym terenie, a oprócz tego podlega specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu.

DLA KOGO SSE?

Jeszcze do niedawna w obrębie stref, znaleźć można było jedynie przedsiębiorstwa produkcyjne. Od pewnego czasu sytuacja ta zaczęła się jednak zmieniać i dziś SSE skierowane są także do centrów usługowych. O wejście do strefy oraz korzystanie z pomocy i ulg podatkowych, mogą się także ubiegać przedsiębiorstwa zajmujące się m.in. świadczeniem usług badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych, informatycznych, rachunkowości czy centrów telefonicznych. W przypadku każdej formy pomocy istnieją ograniczenia w przyznawaniu zezwoleń. Dotyczy to także Specjalnych Stref Ekonomicznych. Tutaj ograniczeniem jest rodzaj prowadzonej działalności. Zgodnie z wykazem zawartym w przepisach dotyczących stref, zezwolenia nie może otrzymać przedsiębiorstwo wytwarzające m.in. materiały wybuchowe, wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, paliwa silnikowe, zajmujące się prowadzeniem usług handlu hurtowego i detalicznego, robót budowlanych itp. Pełen wykaz działalności, na prowadzenie których SSE nie wydają zezwolenia, znaleźć można na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (www.paiz.gov.pl)

PRZYWILEJE...

Czynnikami przyciągającymi i zachęcającymi przedsiębiorców do inwestowania na obszarze Specjalnych Stref Ekonomicznych są przede wszystkim różnego rodzaju preferencje, wśród których najbardziej atrakcyjne są niewątpliwie zwolnienia podatkowe w stosunku do uzyskanych przychodów.
Od 1 stycznia 2001r, kiedy to przepisy dotyczące SSE zostały dostosowane do regulacji Unii europejskiej, wysokość zwolnienia podatkowego sięga 50% wartości inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw i do 65% wartości inwestycji w przypadku przedsiębiorstw małych i średnich. Wyjątkiem jest tu Kraków, gdzie zwolnienie wynosi odpowiednio do 40% i 55%. Przy obliczaniu wielkości przysługującej pomocy uwzględnia się koszty kwalifikowane, na które składają się: cena nabycia gruntów, nakłady na budowle, budynki, wyposażenie obiektów oraz wydatki na zakup wartości niematerialnych i trwałych. Podstawą wyliczania wysokości zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, są natomiast całkowite koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników. Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych mogą dodatkowo skorzystać z innych ulg, tj. np. zwolnienia z podatku od nieruchomości lub zakupić działkę pod budowę przedsiębiorstwa po specjalnej, atrakcyjnej cenie. Wszystko to sprawia, że Specjalne Strefy Ekonomiczne cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców.
W zeszłym roku suma wydanych zezwoleń osiągnęła rekordową liczbę 174 pozwoleń, w porównaniu do 98 wydanych w 2004r. Wśród przedsiębiorstw, które zdecydowały się zainwestować w SSE znajdują się m.in. toyota Motor Corporation, General Electric, Whirpool, Electrolux Poland, Winkelmann Polska czy Steinhoff Mobel.

Przywileje, które przedsiębiorca
może uzyskać w SSE:
• zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT);
• przygotowaną pod inwestycję działkę w konkurencyjnej cenie;
• zwolnienie od podatku od nieruchomości;
• darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją;
• dotacje na szkolenia pracowników.

Przedsiębiorca chcący korzystać z ulg podatkowych oferowanych w strefie musi ograniczyć swoją działalność do terenu strefy.

Zezwolenie wydawane jest po spełnieniu określonych warunków:
- nakłady inwestycyjne w wys. nie mniejszej niż 100 tys. euro,
- prowadzenie działalności przez min. 5 lat oraz utrzymanie planowanego zatrudnienia
przez cały ten okres czasu,
- zobowiązanie się do nieprzenoszenia własności składników majątku, z którymi
związane były wydatki inwestycyjne, przez okres min. 5 lat.

...I WYMOGI SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH

Aby uzyskać zezwolenie na działalność oraz możliwość skorzystania z pomocy publicznej, należy spełnić kryteria stawiane przez daną strefę. Dotyczą one głównie wielkości inwestycji lub liczby utworzonych nowych miejsc pracy. Wymogi te określane są dla każdej strefy indywidualnie. Wydawaniem zezwoleń na prowadzenie w strefie działalności gospodarczej
oraz wszelkimi formalnościami z tym związanymi, zajmuje się Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zezwolenia wydawane są w drodze przetargu, a ich ważność wygasa wraz z upływem okresu, na który została ustanowiona strefa. W większości wypadków strefy aktywne będą do 2017r. Wyjątek stanowi tu Katowicka SSE, która będzie aktywna do 2016r. oraz Europark Mielec aktywny do 2015r.
Szczegóły dotyczące funkcjonowania, wszelkich aspektów organizacyjnych i prawnych Stref Ekonomicznych, dostępne są na stronach Ministerstwa Gospodarki:
http://www.mgip.gov.pl/prawo/obowiazujace+prawo/Specjalne+Strefy+ekonomiczne/.

Autor: Krzysztof Dzieduszow
Źródło: magazyn przedsiębiorcy EuroFirma.pl