WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Publikacje


Rozlicznie kosztów funkcjonowania przedstawicielstwa a VAT

 Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 25 stycznia 2007 r. sygn. PUS.II/443-15/2007/MWP.

Rozliczanie kosztów funkcjonowania przedstawicielstwa. tj. obciążanie tymi kosztami Podatnika nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Uzasadnienie:

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 9, art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - w odpowiedzi na zapytanie Podatnika zawarte w pkt 2 pisma z dnia 31.10.2006 r. (znak FK-1/70/2006 z datą wpływu do tut. Organu 2.11.2006 r.), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług ponoszonych przez przedstawicielstwo Spółki kosztów działalności na terytorium Rosji, finansowanych przez Podatnika. Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Podatnika, zawarte w przedmiotowej sprawie za prawidłowe.
W dniu 2.11.2006r. Spółka w tut. Urzędzie złożyła wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług.
Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Spółka zamierza zarejestrować swoje przedstawicielstwo na terytorium Federacji Rosyjskiej. Podmiot ten będzie płatnikiem podatku VAT na terytorium Rosji. Przedstawicielstwo nie będzie prowadzić działalności gospodarczej, wykonując jedynie czynności związane z reklamą, marketingiem, badaniem rynku oraz poszukiwaniem klientów dla Z. S.A. Przedstawicielstwo Podatnika, ponosić będzie koszty funkcjonowania na terytorium Rosji, związane przykładowo z wynagrodzeniami pracowników, usługami telekomunikacyjnymi, pocztowymi, transportowymi oraz innymi związanymi z działalnością reprezentacyjną prowadzoną na terenie Rosji. Z. S.A. będzie przekazywać środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedstawicielstwa w wysokości brutto, faktury wystawionej przez podmioty zewnętrzne na przedstawicielstwo.
Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, czy ponoszone przez przedstawicielstwo koszty funkcjonowania związane z działalnością na terenie Rosji, finansowane przez Spółkę, stanowią dla Z. S.A. import usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem na terytorium RP.
Zdaniem Podatnika, obciążenie Spółki przez przedstawicielstwo kosztami jego funkcjonowania, pozostanie poza systemem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie wyjaśnia, co następuje:
Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Dostawa towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy oznacza wg ustawodawcy, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie z kolei do art. 8 ust. 1 ustawy świadczenie usług, jest to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymywania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
Powyższe przepisy oznaczają, iż zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszelkie transakcje (realizowane przez "Podatników" w rozumieniu ustawy), wykonywane w ramach działalności gospodarczej chyba, że wyjątkowo ze względu na specyfikę danej czynności nie można jej określić jako dostawy towarów, "czynności zrównanych z dostawą towarów" lub też świadczenia usług.
Odnosząc powyższe do treści zapytania stwierdzić należy, iż dokonywane pomiędzy Podatnikiem, a jego przedstawicielstwem rozliczanie kosztów funkcjonowania tego przedstawicielstwa, polegające na obciążaniu Spółki kosztami poniesionymi przez ten podmiot, nie stanowi oczywiście dostawy towarów, ani też czynności zrównanych z dostawą towarów (art. 7 ustawy). Ze względu na specyfikę tej czynności nie stanowi ono również świadczenia usług. Rozliczenie powyższe dokonywane jest w ramach jednej osoby prawnej tj. Przedsiębiorstwa Podatnika (przedstawicielstwo nie jest odrębnym od Z. S.A. bytem prawnym), nie stanowi zatem świadczenia usług na rzecz osoby fizycznej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, nie mającej osobowości prawne, tym samym nie wypełnia definicji świadczenia usług określonej w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji czynność ta, nie stanowi również importu usług o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy.
Powyższe oznacza zatem, iż rozliczanie kosztów funkcjonowania przedstawicielstwa. tj. obciążanie tymi kosztami Spółki, nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.
Mając powyższe na uwadze stanowisko Podatnika przedstawione w zapytaniu, należy uznać za prawidłowe.

Źródło: Nettax