WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


KOMPENDIUM WIEDZY Z PRAWA HANDLOWEGO
19-20 września 2019
Cel szkolenia
 • zapoznanie Uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu KSH oraz prawa gospodarczego
 • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami i zasadami odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, za działania w spółkach prawa handlowego
 • nabycie wiedzy z zakresu, jak skutecznie rozwiązywać pojawiające się w praktyce problemy z zakresu prawa spółek
 • nabycie umiejętności, jak właściwie interpretować Kodeks prawa handlowego

Szkolenie adresujemy do:

 • osób planujących założenie spółki
 • menedżerów oraz kierowników
 • przedsiębiorców, w tym szczególnie właścicieli – udziałowców, akcjonariuszy, członków organów zarządczych, nadzorczych oraz prokurentów
 • każdego zainteresowanego wiedzą, na temat zasad tworzenia i funkcjonowania w praktyce prawa handlowego

Metody pracy podczas szkolenia
 • interaktywny wykład
 • prezentacja w programie PowerPoint połączona z dyskusją na temat obowiązujących regulacji prawnych, oraz wyjaśnianiem przepisów na konkretnych przykładach, zgłaszanych przez Uczestników szkolenia
 • analiza dokumentów (umowa, pełnomocnictwo, odpis z KRS)
 • praca indywidualna i w grupach
 • możliwość  skorzystania z indywidualnych konsultacji

 • WPROWADZENIE DO KODEKSU SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
  • cel zawarcia umowy spółki handlowej
  • prawa i obowiązki w spółkach prawa handlowego
  • prawo cywilne, a Kodeks Spółek Handlowych – usytuowanie prawne spółki cywilnej
  • postępowanie rejestrowe i wpis do rejestru: KRS, a EDzG
 • CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
  • podział spółek prawa handlowego
  • spółki osobowe
   • spółka jawna (utworzenie spółki jawnej, prawa i obowiązki wspólników, kierowanie sprawami spółki jawnej i jej reprezentacja, odpowiedzialność wspólników wobec osób trzecich, wystąpienie wspólnika, rozwiązanie i likwidacja spółki jawnej)
   • spółka partnerska
   • spółka komandytowa (utworzenie spółki komandytowej, odpowiedzialność wspólników, reprezentacja spółki, stosunki wewnętrzne w spółce)
   • spółka komandytowo – akcyjna (utworzenie spółki komandytowo – akcyjnej, stosunki wewnętrzne w spółce, rozwiązanie i likwidacja spółki, wystąpienie wspólnika)
  • spółki kapitałowe
   • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zastosowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proces tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prawa i obowiązki wspólników, organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmiana umowy spółki, wyłączenie wspólnika, rozwiązanie i likwidacja spółki)
   • spółka akcyjna (proces tworzenia spółki akcyjnej, prawa i obowiązki akcjonariuszy, organy spółki akcyjnej, rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej)
  • tworzenie spółek na czas realizacji określonych przedsięwzięć: holding, konsorcjum
  • zakres zastosowania spółek osobowych i kapitałowych w praktyce
 • SPÓŁKA EUROPEJSKA
  • nowy typ ponadnarodowy S.A.
  • tworzenie, działanie przez organy w systemie monistycznym i dualistycznym
 • ZASADY REPREZENTACJI SPÓŁEK
  • działanie przez członków zarządu, wspólników, pełnomocników, prokurentów
  • zasady udzielania i rodzaje pełnomocnictw
  • organy spółek – kompetencje, obowiązki, regulaminy
   • Krajowy Rejestr Sądowy jako miejsce rejestracji spółek prawa handlowego; postępowanie rejestrowe
   • możliwość składania wniosków o wpis drogą elektroniczną
   • dobrowolne ogłoszenia w innych językach urzędowych UE
   • możliwość ponownego wniesienia zwróconego wniosku
   • poszerzenie jawności formalnej rejestru
   • obowiązek informowania sądu rejestrowego
   • poszerzenie zakresu informacji o pełnomocnikach ujawnianych w rejestrze
   • doprecyzowanie obowiązku złożenia do rejestru tekstu jednolitego umowy lub statutu
  • aspekty prawne i ekonomiczno-organizacyjne funkcjonowania spółek kapitałowych
   • umowa spółki, akt założycielski, statut, shareholders agreement
   • zatrudnianie i wynagradzanie kadry menadżerskiej - nowoczesne rozwiązania umów opartych o kodeks pracy, kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych, kontrakt menedżerski, umowę o pracę
   • nadzór właścicielski
   • odpowiedzialność organów spółki- wobec wierzyciela, wobec spółki
   • dyrektywy UE dotyczące spółek
   • kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny
   • upadłość spółek prawa handlowego - podstawowe zagadnienia z zakresu prawa upadłościowego
  • ład korporacyjny – „Dobre praktyki w spółkach kapitałowych”
 • KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁEK
  • źródła tworzenia kapitału
  • stałość i zmienność kapitału; przekształcenia kapitału
  • kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki
  • odpowiedzialność cywilna i karna w zakresie wnoszenia kapitału zakładowego
  • na czym polega dokapitalizowanie spółki?
  • wkład niepieniężny wniesiony do spółki
 • ORGANY SPÓŁEK
  • zarząd
   • kiedy członek zarządu może ponosić odpowiedzialność karną i za co
   • odpowiedzialność cywilna członków zarządu
   • odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o upadłość w terminie
   • modele zarządów
   • regulamin zarządu, jako dokument porządkujący jego pracę
   • co regulamin zarządu powinien zawierać
   • obowiązki członków zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego
  • rada nadzorcza
   • modele rad nadzorczych
   • efektywne sposoby kontrolowania władz spółki przez radę nadzorczą
   • regulamin rady nadzorczej, jako dokument porządkujący jej pracę
   • co regulamin rady nadzorczej powinien zawierać
   • obowiązki członków rady nadzorczej w związku z zakończeniem roku obrotowego
  • zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy – kompetencje
   • sposoby głosowań ( większość głosów zwykła, bezwzględna, kwalifikowana)
 • DOKUMENTACJA KORPORACYJNA W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH
  • zasady przygotowania treści umowy spółki oraz późniejszych zmian
   • dokumenty rejestracyjne spółki
   • treść zgłoszenia
   • dokumenty potrzebne do zgłoszenia
  • umowa zbycia udziałów
  • zasady prowadzenia księgi udziałów
  • uchwały wspólników
  • protokoły

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 990,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć