WYSZUKIWARKA
 


 


 
Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa czasowo wprowadzono** ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 

Dlatego też wszystkie nasze stacjonarne kursy i szkolenia
zaplanowane do końca czerwca br. zostają odwołane
.
 Szkolenia otwarte


INSTRUKCJA KANCELARYJNA W URZĘDZIE - przepisy wykonawcze do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
30-30 września 2019

Celem szkolenia warsztatowego jest:

 • przygotowanie jednostki do wprowadzenia nowych przepisów zarządzania dokumentacją,
  w jednostkach administracji publicznej
 • nabycie praktycznych umiejętności i niezbędnej wiedzy w zakresie właściwego postępowania
  z dokumentacją, organizowania i nadzorowania właściwego obiegu w ramach czynności kancelaryjno-biurowych, w oparciu o nowe uregulowania w tym zakresie

Szkolenie warsztatowe skierowane jest do:

 • pracowników organów gminy i związków międzygminnych, powiatów, samorządu województwa
 • pracowników jednostek podległych tym organom
 • pracowników organów zespolonej administracji rządowej w województwie
 • pracowników urzędów obsługujących te organy

w szczególności:

 • kierowników podmiotów
 • pracowników kancelarii
 • pracowników administracyjnych
 • archiwistów

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:

 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń

Program szkolenia warsztatowego obejmuje następujące zagadnienia:

PODSTAWY PRAWNE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ

 • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach („Konstytucja archiwalna”)
 • Rozporządzenie wykonawcze Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
  • zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania
  • zmiany w definicje pojęć
  • jakie przyjęto ogólne założenia dotyczące budowy wykazu akt?
  • jakie można stosować systemy prowadzenia archiwizacji?
   • tradycyjny
   • elektroniczny
  • jak postępować z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu lub komórki organizacyjnej?
  • jak postępować z dokumentacją spraw niezakończonych przed wprowadzeniem nowych wykazów akt w jednostce (spraw rozpoczętych przed wejściem w życie rozporządzenia)?
  • jak należy postępować z dokumentacją spraw niezakończonych, przed wdrożeniem do stosowania sytemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w jednostce?

Nowa Instrukcja Kancelaryjna

 • Przepisy ogólne
  • kto ma prowadzić nadzór nad stosowaniem przepisów kancelaryjnych w jednostce?
  • jakie nowe zadania stawiane są archiwistom zakładowym?
  • na co zwrócić uwagę w nowych definicjach pojęć?
  • jaki system kancelaryjny ma być stosowany?
  • jaki podział dokumentacji wprowadza nowa instrukcja kancelaryjna?
   • jak postępować z dokumentacją tworząca akta sprawy ?
   • co zrobić z dokumentacją nie tworzącą akt sprawy?
  • jakie zmiany wprowadza nowa instrukcja kancelaryjna przy nadawaniu znaku sprawy?
   • elementy obowiązkowe
   • kolejność elementów
   • separatory w znaku spraw
  • jakie są nowe uregulowania dotyczące spraw prowadzonych lub załatwianych przez kilka komórek?
  • jaką strukturę meta danych wymagają przepisy?

Uczestnicy w sposób praktyczny przećwiczą nabytą wiedzę, m.in. wskażą różnice w definicjach, określą systemy kancelaryjne, dokonają podziału dokumentacji na tworzącą/nie tworzącą akta spraw, dokonają znakowania różnych spraw wg nowych zasad, określą także miejsca prowadzenia akt spraw w różnych systemach prowadzenia dokumentacji.

 • Czynności kancelaryjne w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
  • kto może być użytkownikiem systemu?
  • jakie są zadania punktu kancelaryjnego?
   • potwierdzenia otrzymania
   • rejestracja
   • nadawanie identyfikatora
   • kontrola przesyłek
  • jak postępować z przesyłkami tradycyjnymi (na papierze)?
   • kontrola zawartości
   • naniesienie identyfikatora
   • wykonywanie odwzorowań cyfrowych
  • jak postępować z przesyłkami przekazanymi pocztą elektroniczną?
   • selekcja przesyłek
   • dokonywanie podziału przesyłek
   • rejestracja w systemie
  • jak postępować z przesyłkami przekazanymi na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP)?
  • jak postępować z przesyłkami przekazanymi na informatycznym nośniku danych?
  • jak dokonywać rozdzielenia przesyłek?
  • co to składy chronologiczne i informatyczne?
   • zasady funkcjonowania składów
   • dokumentowanie korzystania
   • kopiowanie wyjmowanej dokumentacji
  • kto jest uprawniony do przyjmowania przesyłek?
  • kto dokonuje dekretacji?
  • gdzie i jak należy dekretować przesyłki?
  • jak prowadzić spis spraw?
   • forma spisu
   • zawartość spisu spraw
  • czym są raporty założonych spraw?
  • jak dokumentować w EZD załatwienie sprawy ustnie?
  • jakie są zasady przygotowywania projektów pism oraz ich akceptacji?
  • jakie są sposoby wysyłania pism i jak są one podpisywane?
  • kiedy i jak należy przekazywać sprawy zakończone do archiwum zakładowego?

W ramach tego bloku Uczestnicy będą mieli za zadanie zgodnie z zasadami systemu EZD m.in. dokonać wstępnych czynności kancelaryjnych, określić postępowanie z dokumentami wpływającymi do jednostki w różnych postaciach, dokonać podziału dokumentów na składy chronologiczne i informatyczne, zadekretować dokumenty w odpowiedniej formie.

 • Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym
  • jakie są zadania punktu kancelaryjnego?
   • potwierdzenia otrzymania
   • rejestracja
   • nadawanie identyfikatora
   • kontrola przesyłek
  • jak postępować z przesyłkami tradycyjnymi (na papierze)?
  • jak postępować z przesyłkami w postaci elektronicznej?
   • poczta elektroniczna
   • elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
   • informatyczne nośniki danych
  • jak dokonywać rozdzielenia przesyłek w systemie tradycyjnym?
  • jak dokonywać dekretacji przesyłek?
  • jak prowadzić spis spraw w systemie tradycyjnym?
   • forma spisu
   • zawartość spisu spraw
  • kiedy i jak zakładać teczki aktowe?
  • co zrobić w przypadku wysyłania pism w postaci elektronicznej?
  • kiedy i jak należy przekazywać sprawy zakończone do archiwum zakładowego?

W ramach tego bloku Uczestnicy otrzymają zadania, które będą często powtórką z dotychczasowego doświadczenia z postępowania z dokumentacją w jednostkach. Wśród nich ukryte będą drobne, aczkolwiek istotne zmiany dla tradycyjnego systemu kancelaryjnego. Celem tych zadań będzie zwrócenie uwagi w sposób praktyczny, na wprowadzone zmiany.

Szkolenie realizowane jest w godzinach 10.00 - 17.00

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 440,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć