Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie sytuacją kryzysową, podobnie jak wszystkie inne dziedziny zarządzania, to proces, w którym da się wyszczególnić kolejne etapy. Zapoznanie się z nimi to pierwszy krok na drodze do zdobycia umiejętności skutecznego radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie. Poszczególne etapy zarządzania kryzysowego obrazuje poniższy diagram:Pierwszym etapem jest identyfikacja wszelkich oznak świadczących o zbliżającym się kryzysie oraz ich należyta interpretacja. Tak samo ważne jak wychwytywanie ważnych sygnałów jest ignorowanie sygnałów mało znaczących. Wstępna selekcja informacji pozwoli uniknąć lawiny sygnałów i zapewni więcej czasu na odpowiednie zajęcie się sygnałami faktycznie groźnymi.

Drugi etap to czas przygotowań do mogących pojawić się sytuacji kryzysowych. Należy podjąć wszystkie działania mogące zapobiec owej sytuacji, ponieważ zawsze łatwiej jest zapobiegać niż później zmagać się z problemami już zaistniałymi. Warto zawczasu przygotować zestaw narzędzi, które w przyszłości mogą pomóc w opanowaniu problematycznej sytuacji. Mogą to być plany postępowania w określonych okolicznościach, zestawy informacji na konkretne okazje oraz zbiory przydatnych danych.

Trzecim etapem jest minimalizowanie szkód po zakończonym kryzysie oraz odizolowanie tych obszarów przedsiębiorstwa, których kryzys nie dotknął. Nie chodzi tylko o samą skuteczność podejmowanych działań, ale też o to, że sam fakt ich niepodjęcia może wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy.

Po przebytym kryzysie ważne jest aby sytuacja w przedsiębiorstwie jak najszybciej wróciła do normy. Jest to celem działań podejmowanych w czwartym etapie, czyli normalizacji sytuacji. Należy opracować plan naprawczy (lub wdrożyć jeśli został on opracowany na etapie przygotowania), zawierający  zestawy działań i procedur zapewniających firmie ciągłość funkcjonowania.

Ostatnim etapem jest ewaluacja działań podjętych przed, w trakcie trwania, i po kryzysie oraz wyciągnięcie należytych wniosków, a następnie wprowadzenie korekt do działań na poszczególnych etapach zarządzania kryzysowego. Analizie należy też poddać samą sytuację która zaistniała. Może to w przyszłości pomóc zidentyfikować kolejny problem znacznie wcześniej, oszczędzając czas, który z kolei można przeznaczyć na działania w ramach innych etapów zarządzania.

Umiejętność zarządzania sytuacją kryzysową to bardzo ważny element umiejętności menedżera, mający ogromny wpływ na budowanie wizerunku firmy. Odpowiednie działanie może ograniczyć skutki kryzysu w czasie a także sprawić, że opinia publiczna nie przyłoży do wydarzenia zbyt dużej wagi. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, że samo istnienie przedsiębiorstwa stanie pod znakiem zapytania.