Władza menedżerska i jak ją sprawować

Sprawowanie funkcji menedżera zawsze wiąże się z pewnym poziomem władzy jaką może on sprawować nad innymi. Oznacza to, że może on wywierać wpływ na innych i narzucać im swoją wolę. Oczywiście stopień tego wpływu zależy od cech osobowości menedżera i osób, na które jest on wywierany.

 

 

W przedsiębiorstwie władza opiera się na:

  • wynagradzaniu,
  • przymusie,
  • sympatii,
  • przepisach prawa,
  • wiedzy,
  • informacjach.

Władzę można sprawować dzięki wpływom, dostępowi do informacji a także środków takich jak pieniądze, pracownicy czy materiały. Ważne może też okazać się uzyskanie poparcia i pomocy, zarówno z góry, jak i od podwładnych. Menedżerowie dysponujący odpowiednim stopniem władzy są w stanie osiągnąć coś dla siebie, swojego zespołu i firmy. Mogą też motywować podwładnych do działania.

Z kolei menedżerowie pozbawieni władzy są zazwyczaj nieefektywni. Jeśli nie dysponują środkami ani poparciem możliwości ich działania są znacznie ograniczone. Może to wzbudzać negatywne emocje i skutkować stosowaniem ucisku, kar oraz niskim poczuciem wartości osoby sprawującej funkcję menedżera. Tak więc rezerwowanie władzy jedynie dla kierownictwa najwyższego szczebla jest wyjściem nieefektywnym. W takiej sytuacji menedżerowie na niższych poziomach zarządzania pozbawieni są kontaktu z najwyższą kadrą zarządzająca i muszą wykonywać polecenia, na treść których nie mieli żadnego wpływu. Kontakty takiego menedżera z podwładnymi są zazwyczaj utrudnione, co wpływa negatywnie na skuteczność wykonywanych działań.

Można określić trzy rodzaje źródeł sprawowania władzy w organizacji:

  • źródła formalne – władza wynika z umocowania,
  • źródła organizacyjne – władza wynika z dostępu do środków i informacji,
  • źródła osobowościowe – władza wynika z cech osobowości (wzbudzanie zaufania, sympatii).

Niezależnie od roli, zadań, umiejętności czy stopnia sprawowanej władzy, dobry menadżer zawsze powinien dbać o to aby w przedsiębiorstwie panowała dobra atmosfera. Pracownicy powinni ufać swoim kierownikom – prowadzi to do większej motywacji i zaangażowania w wykonywaną pracę, a co za tym idzie – do większej skuteczności. Współcześni menedżerowie wykorzystują władze do koordynowania pracy w przedsiębiorstwie a nie do zapewniania sobie posłuszeństwa wśród podwładnych. Dobry menadżer przede wszystkim musi umieć pracować z ludźmi.