Istota ustawy o finansach publicznych

Ustawa o finansach publicznych, stworzona została dla i odnosi się do, całego sektora finansów publicznych. Wśród wielu form organizacyjno-prawnych , jednostek wchodzących w skład sektora finansów publicznych, na szczególną uwagę zasługują jednostki budżetowe. Nie posiadają one osobowości prawnej i pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu,  odprowadzając jednocześnie wszystkie przychody do budżetu państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Działanie jednostki budżetowej definiowane jest przez statut a podstawę jej gospodarki finansowej stanowi „plan finansowy jednostki budżetowej”. Jednostka budżetowa może być powołana lub zlikwidowana jedynie przez wyznaczoną do tego celu instytucję. Do źródeł finansowania, jednostek sektora finansów publicznych, zalicza się, oprócz oczywiście budżetu, dotacje przedmiotowe oraz dotacje celowe na zadania bieżące i finansowanie inwestycji. Czytaj dalej