WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


WSPÓŁCZESNA KORESPONDENCJA I DOKUMENTACJA W BIURZE
13-14 maja 2019

Celem szkolenia jest:


 • przekazanie uczestnikom wiedzy na temat obowiązujących standardów korespondencji biurowej
 • przybliżenie uczestnikom zasad tworzenia i postępowania z korespondencją wg reguł obowiązujących w biznesie
 • omówienie formalnych zasad układu i redagowania pism
 • przećwiczenie pisania różnej korespondencji
 • poznanie najważniejszych form i rodzajów wewnętrznej i zewnętrznej korespondencji biznesowej
 • rozwinięcie umiejętności „lekkiego" pisania i swobody wypowiedzi
 • zdobycie sprawności w tworzeniu korespondencji biurowej
 • nabycie umiejętności budowania pozytywnego i profesjonalnego kontaktu z Klientami w korespondencji biurowej

Szkolenie adresowane jest do:


Asystentek i sekretarek, wszystkich pracowników biurowych, w szczególności pracowników działów obsługi klientów, działów skarg i reklamacji, recepcji, a także dla osób odpowiedzialnych za przygotowywanie pism. Szkolenie przewidziane jest również dla osób, które dopiero planują rozpocząć pracę w biurze i chciałyby poznać zasady oraz przećwiczyć tworzenie korespondencji.
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • burze mózgów
 • praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań
 • modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń

Zajęcia odbywają się małych grupach, dzięki czemu prowadzący ma możliwość poświęcenia uwagi każdemu i udzielenia mu pomocy w zrozumieniu wszelkich niejasności.


Program szkolenia obejmuje:


PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI BIUROWEJ

 • rodzaje współczesnej dokumentacji
 • podział dokumentacji  ze względu na kryterium: treści, kryterium ważności i zapewnienie tajemnicy
 • znaczenie i zasady prawidłowego obiegu pism
  • instrukcja kancelaryjna
 • ewidencja  dokumentów biurowych
 • archiwizacja dokumentacji
  • prawne aspekty przechowywania dokumentów
  • kategorie archiwalne i czas przechowywania
  • zasady porządkowania
  • metody archiwizowania
  • warunki przechowywania


JAK TWORZYĆ DOKUMENTACJĘ BIUROWĄ?

 • oferty dla klientów
 • korespondencja z kontrahentami i dostawcami usług/produktów - zamówienia,  reklamacje
 • dokumenty księgowe - faktury, delegacje
 • dokumentacja kadrowa - świadectwa pracy
 • korespondencja okolicznościowa - zaproszenia
 • korespondencja z pracownikami - protokoły z zebrań


JAK POSTĘPOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ W BIURZE? - PODSTAWOWE CZYNNOŚCI KANCELARYJNE

 • właściwe wykorzystanie powierzchni biurowej
 • przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek biurowych i korporacyjnych
 • prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wysyłanej
 • łatwość dostępu dokumentów
 • wysyłanie korespondencji oraz przesyłek
 • zasady przyjmowania i wysyłania korespondencji
  • poczta tradycyjna
  • elektroniczna
  • faxy
 • udzielanie informacji Klientom
 • sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie

 
KLUCZOWE ZASADY POSTĘPOWANIA Z KORESPONDENCJĄ PRZYCHODZĄCĄ

 • kwitowanie odbioru korespondencji przychodzącej
 • dekretacja
 • czas rozpatrywania
 • sortowanie pism
 • postępowanie z korespondencją poufną


KORESPONDENCJA WEWNĘTRZNA – PRACA NAD WZORAMI

 • protokoły
 • pisma okolicznościowe
 • pełnomocnictwa, upoważnienia
 • zaświadczenia, zawiadomienia
 • listy intencyjne, pisma przewodnie
 • raporty, sprawozdania
 • decyzje
 • umowy
 • pozostała korespondencja
  • oferty handlowe
  • zamówienia
  • korespondencja urzędowa i sądowa


JAK REDAGOWAĆ PISMA? -  TWORZENIE KORESPONDENCJI

 • elementy formalne pisma
  • wskazania ogólne
  • nagłówek adresowy
  • miejscowość i data
  • dane adresowe
  • zwrot adresatywny
  • treść zasadnicza
  • zwroty grzecznościowe
  • podpis
 • styl urzędowy a poufny pisma
  • jak zwracać się do Klienta?
  • zasady przedstawiania firmy
  • stylistyka
  • budowanie zdań złożonych w pismach biurowych i urzędowych
 • cele komunikacji pisemnej – zwięzłość pisma
 • styl i kompozycja – czyli jak rozplanować tekst, by korespondencja była jasna i przejrzysta?
 • wybór i modelowanie tonu pisma
 • zwroty zakazane w języku komunikacji pisemnej z klientami
 • korespondencja korporacyjna


UKŁAD GRAFICZNY PISMA – CZYLI JAK TWORZYĆ KORESPONDENCJĘ, BY BYŁA JASNA I PRZEJRZYSTA?

 • sposoby wyróżniania i akcentowania ważnych elementów tekstu  
 • kroje i wielkość czcionek używanych w korespondencji biurowej
 • odległości między akapitami i interlinie
 • korespondencja na blankiecie bez nadruku
 • korespondencja na blankiecie z nadrukiem
 • specyfikacja pism zatytułowanych
 • adresowanie kopert


KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA

 • specyfika korespondencji
 • umiejętne nawiązywanie kontaktu z odbiorcą - zasady pisania i wysyłania e-maili  


JAK PISAĆ - JĘZYK KOMUNIKACJI W KORESPONDENCJI BIUROWEJ

 • bariery komunikacyjne w korespondencji biurowej
 • język przekazu w odpowiedziach na reklamacje
 • język przekazu w ofertach reklamowych
 • język przekazu w odpowiedziach pozytywnych i negatywnych - skargi i reklamacje uzasadnione i nieuzasadnione

 
KORESPONDENCJA Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 • formy załatwiania spraw
 • wymagane terminy
 • ćwiczenia - wybrane przykłady pism korespondencji urzędowej


Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 700,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć