WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH
2-3 września 2019

Celem szkolenia jest omówienie problematyki finansów publicznych w świetle znowelizowanej ustawy,
która wprowadza zasadnicze zmiany w polskim systemie finansów publicznych.

Szkolenie adresujemy do:

 • kierowników jednostek budżetowych
 • skarbników, głównych księgowych
 • przedstawicieli sektora publicznego
 • osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami publicznymi
 • wszystkich osób pełniących funkcje publiczne, które są zobowiązane do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych
Metody pracy podczas szkolenia:
 • zajęcia prowadzone będą w formie wykładu połączonego z prezentacją licznych przykładów
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje aktywne uczestnictwo w zajęciach

Ramowy program szkolenia:


 • FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W NOWEJ USTAWIE
  • założenia nowej ustawy o finansach publicznych
  • likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
  • likwidacja samorządowych funduszy celowych
  • przejecie zadań podmiotów likwidowanych
  • nowe formy organizacyjno-prawne: agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej
  • inne planowane rozwiązania i ich skutki prawne 
      
 • ZMIANA ORGANIZACJI I POLITYKI FINANSOWEJ SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego (WPF)
  • wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
    
 • BUDŻET PAŃSTWA
  • konstrukcja ustawy budżetowej
  • klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa
  • tryb opracowania budżetu państwa
  • zasady prowizorium budżetowego
  • zmiany w zakresie trybu zatwierdzania i wykonywania budżetu
  • zasady gospodarki finansowej w toku wykonywania budżetu państwa
  • zasady udzielania, wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu państwa
  • nieprawidłowości w wykonywaniu budżetu kontrola i postępowanie
    
 • PROCEDURY OSTROŻNOŚCIOWE I SANACYJNE
  • nowe limity zadłużenia w sektorze finansów publicznych
  • nowe normy ostrożnościowe i ich wzmocnienie w budżetach jednostek samorządu
    
 • BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  • elementy uchwały budżetowej
  • źródła dochodów jst, wydatki, deficyt i nadwyżka
  • procedura uchwalania budżetu jednostki i zasady budżetowe
  • zasady konstrukcji budżetu, zasady wykonywania budżetu jst
  • zasady gospodarki finansowej w toku wykonywania budżetu jednostki
    
 • BUDŻET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
  • pojęcie budżetu zadaniowego i planowania zadaniowego
  • konstrukcja budżetu zadaniowego, etapy wdrażania budżetu zadaniowego
  • ocenianie realizacji planu zadań
    
 • NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI UNIJNYMI ORAZ INNYMI BEZZWROTNYMI ŚRODKAMI ZAGRANICZNYMI
     
 • KONTROLA FINANSOWA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • kontrola a nadzór
  • standardy kontroli finansowej, mechanizmy kontroli
  • ocena systemu kontroli, odpowiedzialność kierownika jednostki
  • nowe regulacje dotyczące kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego
 • DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JEJ NARUSZENIE
  • definicja czynu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  • zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności
    
 • ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • pojęcie winy i jej formy, miejsce i czas popełnienia czynu
  • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności
  • wyłączenie odpowiedzialności
  • odpowiedzialność za wydanie polecenia
  • katalog kar i skutki ukarania, zatarcie skazania
    
 • ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • instancyjność postępowania
  • strony postępowania, domniemanie niewinności obwinionego
  • przesłanki wyłączające postępowania
  • formy orzeczeń, pomoc prawna
  • co może być dowodem w prowadzonym postępowaniu?
  • kto jest zawiadamiany o wszczęciu postępowania?
  • obowiązki i prawa stron
  • forma orzeczeń wydawanych przez organ orzekający, zasady wymiaru kary
    
 • PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
  • postępowanie przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych
  • wniosek o ukaranie, zażalenia i odwołania
  • postępowanie przed Główną Komisja Orzekającą
  • stwierdzenie nieważności postanowień i orzeczeń, wznowienie postępowania
    
 • WYKONYWANIE ORZECZEŃ
  • prawomocność orzeczeń, koszty postępowania i kary pieniężne
  • postępowanie egzekucyjne, rejestr ukaranych

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 690,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć