WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM - zawieranie i zabezpieczenie
27-28 maja 2019

Naszym celem jest, aby poznali Państwo:


 • jak poprawnie skonstruować umowę unikając nieprawidłowych zapisów?
 • jakie są możliwości zabezpieczeń wykonania umów oraz jak dokonywać wyboru sposobu zabezpieczenia?
 • jaka odpowiedzialność cywilnoprawna grozi za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych?
 • jakie są zasady zawierania umów przez pełnomocników i prokurentów?
 • jak aneksować i rozwiązywać stosunek umowny?

Szkolenie adresujemy do:


 • pracowników odpowiedzialnych za zawieranie umów
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
 • pracowników nadzoru właścicielskiego, biura zarządu
 • wszystkich zainteresowanych problematyką sporządzania i zawierania umów
Metodyka prowadzenia zajęć: 
 • zajęcia prowadzone będą w formie informacyjno - doradczej
 • rozwiązywanie zadań problemowych i „case study” wraz ze wspólnym poszukiwaniem możliwych rozwiązań
 • indywidualne i grupowe dyskusje z prelegentami dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Ramowy program szkolenia:


 • PODMIOTY STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH I ICH REPREZENTACJA
  • osoby fizyczne
  • osoby prawne
  • handlowe spółki osobowe
 • ZAWARCIE UMOWY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I PROKURENTÓW
  • treść i forma pełnomocnictwa
  • rodzaje pełnomocnictwa
  • prokura
   • dokumenty którymi powinni się legitymować pełnomocnicy w obrocie gospodarczym
   • konsekwencje podpisania umowy przez osoby nieuprawnione
 • KONSTRUKCJA UMÓW GOSPODARCZYCH - JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZAĆ UMOWY?
  • forma czynności prawnych i jej znaczenie dla zawierania i zmiany umów
   • forma ustna
   • pisemna
   • formy szczególne
   • zawieranie umów drogą e - mailową
  • tytuł umowy, określenie daty i miejsca, przedmiotu umowy oraz stron umowy
  • określenie czasu trwania umowy
  • określenie wartości przedmiotu umowy
  • terminy i sposoby płatności
  • obowiązki wzajemne stron
  • kary i odsetki umowne
  • określenie egzemplarzy umowy i ich przeznaczenia
  • odesłanie do aktów prawnych
  • koszty i opłaty
  • właściwość Sądu
 • SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW
  • oferta
  • list intencyjny
  • rokowania
   • umowa przedwstępna
   • umowa ramowa
 • ZMIANA I ZAKOŃCZENIE STOSUNKU UMOWNEGO
  • sposoby zmiany umowy (aneksowanie)
  • odstąpienie od umowy
  • wypowiedzenie
  • rozwiązanie za porozumieniem stron
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA DŁUŻNIKA
  • przepisy regulujące odpowiedzialność dłużnika za szkodą
  • pojęcie szkody
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
  • odpowiedzialność odszkodowawcza w orzeczeniach Sądu Najwyższego
  • kiedy dłużnik jest zwolniony od odpowiedzialności?
  • odpowiedzialność dłużnika za działania innych osób
 • SKUTKI NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W KODEKSIE CYWILNYM
  • kara umowna
  • opóźnienie, a zwłoka w wykonaniu świadczenia pieniężnego
  • odsetki umowne i ustawowe
  • złożenie do depozytu sądowego
 • OGÓLNE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych
  • przegląd podmiotów gospodarczych
  • odpowiedzialność za zobowiązania
 • ZABEZPIECZENIA OSOBISTE
  • poręczenie
  • weksle własny in blanco i poręczenie wekslowe (awal)
  • gwarancja bankowa i gwarancja Skarbu Państwa
  • przejęcie długu
  • przystąpienie do długu
  • dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
 • ZABEZPIECZENIA RZECZOWE
  • zastaw, w tym zastaw rejestrowy
  • hipoteka
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • kaucja
  • rachunek powierniczy (escrow account)
  • blokada środków pieniężnych na rachunkach bankowych
   • przelew wierzytelności na zabezpieczenie
 • DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA
  • opcja likwidacyjna
  • opcja układowa
  • rola zabezpieczenia
  • odpowiedzialność zarządu 

 

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.45)
II dzień - 9.00 - 16.30

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 990,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć