WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


OMÓWIENIE PROBLEMATYKI FINANSÓW PUBLICZNYCH W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY
27-28 czerwca 2019

16 lipca 2009 roku Sejm uchwalił nową ustawę o finansach publicznych,
która – z wyjątkiem określonych regulacji – weszła w życie 1 stycznia 2010 roku.

Celem szkolenia jest omówienie problematyki finansów publicznych w świetle znowelizowanej ustawy,
która wprowadza zasadnicze zmiany w polskim systemie finansów publicznych.

Szkolenie adresujemy do:

 • kierowników jednostek budżetowych
 • skarbników, głównych księgowych
 • przedstawicieli sektora publicznego
 • osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami publicznymi
 • wszystkich osób pełniących funkcje publiczne, które są zobowiązane do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych
Metody pracy podczas szkolenia:
 • zajęcia prowadzone będą w formie wykładu połączonego z prezentacją licznych przykładów
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń
  oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje aktywne uczestnictwo w zajęciach

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W NOWEJ USTAWIE

 • założenia nowej ustawy o finansach publicznych
 • likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
 • likwidacja samorządowych funduszy celowych
 • przejecie zadań podmiotów likwidowanych
 • nowe formy organizacyjno-prawne: agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej
 • inne planowane rozwiązania i ich skutki prawne 
   
   

ZMIANA ORGANIZACJI I POLITYKI FINANSOWEJ SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego (WPF)
 • wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
   

BUDŻET PAŃSTWA

 • konstrukcja ustawy budżetowej
 • klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa
 • tryb opracowania budżetu państwa
 • zasady prowizorium budżetowego
 • zmiany w zakresie trybu zatwierdzania i wykonywania budżetu
 • zasady gospodarki finansowej, w toku wykonywania budżetu państwa
 • zasady udzielania, wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu państwa
 • nieprawidłowości w wykonywaniu budżetu; kontrola i postępowanie
   

PROCEDURY OSTROŻNOŚCIOWE I SANACYJNE

 • nowe limity zadłużenia w sektorze finansów publicznych
 • nowe normy ostrożnościowe i ich wzmocnienie w budżetach jednostek samorządu
   

BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 • elementy uchwały budżetowej
 • źródła dochodów jst, wydatki, deficyt i nadwyżka
 • procedura uchwalania budżetu jednostki i zasady budżetowe
 • zasady konstrukcji budżetu, zasady wykonywania budżetu jst
 • zasady gospodarki finansowej, w toku wykonywania budżetu jednostki
   

BUDŻET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI

 • pojęcie budżetu zadaniowego i planowania zadaniowego
 • konstrukcja budżetu zadaniowego, etapy wdrażania budżetu zadaniowego
 • ocenianie realizacji planu zadań
   

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI UNIJNYMI ORAZ INNYMI BEZZWROTNYMI ŚRODKAMI ZAGRANICZNYMI
 


KONTROLA FINANSOWA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • kontrola a nadzór
 • standardy kontroli finansowej, mechanizmy kontroli
 • ocena systemu kontroli, odpowiedzialność kierownika jednostki
 • nowe regulacje, dotyczące kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego
   

DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JEJ NARUSZENIE

 • definicja czynu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności
 

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • pojęcie winy i jej formy, miejsce i czas popełnienia czynu
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności
 • wyłączenie odpowiedzialności
 • odpowiedzialność za wydanie polecenia
 • katalog kar i skutki ukarania, zatarcie skazania 
   
   

ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • instancyjność postępowania
 • strony postępowania, domniemanie niewinności obwinionego
 • przesłanki wyłączające postępowania
 • formy orzeczeń, pomoc prawna
 • co może być dowodem w prowadzonym postępowaniu?
 • kto jest zawiadamiany o wszczęciu postępowania?
 • obowiązki i prawa stron
 • forma orzeczeń wydawanych przez organ orzekający, zasady wymiaru kary
   

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • ­zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • ­postępowanie przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych
 • ­wniosek o ukaranie, zażalenia i odwołania
 • ­postępowanie przed Główną Komisja Orzekającą
 • ­stwierdzenie nieważności postanowień i orzeczeń, wznowienie postępowania
   

WYKONYWANIE ORZECZEŃ

 • prawomocność orzeczeń, koszty postępowania i kary pieniężne
 • ­postępowanie egzekucyjne, rejestr ukaranych

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 16.00
II dzień - 10.00 - 16.00

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 990,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć