WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


JAK EFEKTYWNIE PODNOSIĆ WARTOŚĆ FIRMY? - wycena i analiza wartości przedsiębiorstwa
29-30 kwietnia 2019
Podczas warsztatów uczestnicy:
 • w sposób prosty i praktyczny poznają sposoby wyceny i analizy wartości przedsiębiorstwa
 • obliczą na podstawie informacji ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa oraz danych z rynku kapitałowego stopę kosztu długu, koszt kapitału własnego i średniego ważonego kosztu kapitału
 • na przykładach ocenią wpływ struktury kapitału na koszt i wartość przedsiębiorstwa
 • na licznych przykładach i ćwiczeniach, przećwiczą metodologię obliczania mierników wartości i główne parametry ekonomiczno - finansowe, budowania strategii opartej na wartości
 • poznają sposoby kalkulacji granicznych, ułatwiających formułowanie planów finansowych strategii budowania firmy, nastawionej na wzrost wartości
 • na podstawie podanych informacji ustalą wartość majątkową i porównają otrzymane rezultaty, co pozwoli wykazać czynniki różnic, pomiędzy księgowym a rynkowym odzwierciedleniem wartości przedsiębiorstwa
 • przygotują na podanym przykładzie pełną wycenę dochodową wybranego przedsiębiorstwa
 • przeanalizują „ciemne" strony praktyki wyceny i najczęściej popełniane błędy

Warsztaty adresujemy do:

 • kadry zarządzającej przedsiębiorstwa
 • członków rad nadzorczych
 • akcjonariuszy - udziałowców, właścicieli spółek
 • dyrektorów finansowych
 • analityków finansowych, biegłych rewidentów, audytorów
 • kandydatów na członków rad nadzorczych

Metodyka prowadzenia zajęć:

 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia

Ramowy program warsztatów:

 • SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA NA POTRZEBY ANALIZY i ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
  • w tej części uczestnicy szkolenia poznają układ i pozycje bilansu analitycznego; wyodrębnią na przykładach wartość kapitałów inwestowanych w aktywa operacyjne; ocenią miejsca zastosowania inwestowanego kapitału (operacyjne aktywa trwałe, operacyjny kapitał obrotowy); wyznaczą na podstawie rachunku zysków i strat kwotę osiąganego zysku operacyjnego, przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT), oraz zysku operacyjnego po opodatkowaniu (NOPAT); obliczą na podstawie informacji ze sprawozdań, danych finansowych przedsiębiorstwa oraz danych z rynku kapitałowego stopę kosztu długu, kosztu kapitału własnego i średniego ważonego kosztu kapitału (WACC); na przykładach ocenią wpływ struktury kapitału na koszt kapitału i wartość przedsiębiorstwa.
    
 • OCENA EFEKTYWNOŚCI TWORZENIA WARTOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO (MIERNIKI ANALIZY WARTOŚCI)
  • ekonomiczna wartość dodana (EVATM)
  • rynkowa wartość dodana (MVA)
  • wartość dla właścicieli (akcjonariuszy)
    
 • MIERNIKI WARTOŚCI OPARTE NA PRZEPŁYWACH GOTÓWKI
  • CFROI - gotówkowa stopa zwrotu
  • CVA - gotówkowa wartość dodana
  • w tej części uczestnicy szkolenia poznają główne wskaźniki (mierniki) krótko- i długookresowych analiz wartości przedsiębiorstwa i pomiaru efektywności gospodarowania przez firmy powierzonym im kapitałem. Na licznych przykładach i ćwiczeniach zostanie przedstawiona metodologia obliczania mierników wartości i wskazane zostaną główne parametry ekonomiczno-finansowe budowania strategii opartej na wartości.
    
 • OPRACOWANIE ANALIZY WARTOŚCI RÓŻNYMI WSKAŹNIKAMI WYBRANEJ SPÓŁKI (FIRMY)
  • na podstawie przekazanych uczestnikom szkolenia danych finansowych przynajmniej z ostatnich trzech lat działania wybranej spółki (firmy); zostaną policzone odpowiednie wielkości finansowe niezbędne do przygotowania analizy wartości, następnie ocenie podlegać będzie efektywność tworzenia wartości przez badane przedsiębiorstwo; wskazane zostaną czynniki negatywnie wpływające na podnoszenie wartości przez firmę; podane zostaną możliwości usprawnień negatywnej sytuacji, w zakresie realizacji strategii tworzenia wartości; omówieniu podlegać także będą podstawowe błędy popełniane przez analityków, w zakresie oceny i analizy wartości.
    
 • ANALIZA GŁÓWNYCH DETERMINANT WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
  • w tej części uczestnicy szkolenia poznają sposoby kalkulacji granicznych (progowych) wielkości (wartości), głównych determinant wartości (tzw. value drivers). Ich znajomość ułatwia formułowanie planów finansowych i strategii budowania firmy, nastawionej na wzrost wartości.
     
 • FORMUŁOWANIE STRATEGII FINANSOWYCH KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
  • przygotowanie strategii podnoszenia wartości przez przedsiębiorstwa. Budowanie macierzy strategicznych zarządzania wartością. Wybór działań zarządczych, służących budowaniu przewagi firmy w zakresie tworzenia wartości.
    
 • ZAKRES I METODOLOGIA WYCENY WARTOŚCI
   
 • WYCENA WARTOŚCI PODEJŚCIEM DOCHODOWYM
  • w tej części uczestnicy szkolenia poznają i przygotują na podanym przykładzie pełną wycenę dochodową wybranego przedsiębiorstwa. Przedstawione zostaną także „ciemne" strony praktyki wycen dochodowych i błędy popełnione przez analityków, biegłych rewidentów, rzeczoznawców i ekspertów w zakresie wycen. Omówieniu podlegać będą najczęstsze błędy w praktyce wyceny dochodowej. Podane zostaną również możliwości wykorzystania wyceny dochodowej w transakcjach fuzji i przejęć, procesach restrukturyzacji, wycenie marki i wartości prawnych.
    
 • WYCENA NA PODSTAWIE PORÓWNAŃ RYNKOWYCH
  • metoda mnożnikowa
  • wycena porównawcza
    
 • WYCENY MAJĄTKOWE
  • odtworzeniowa
  • likwidacyjna
    
 • OPRACOWANIE WYCEN PORÓWNAWCZYCH I MAJĄTKOWYCH WYBRANYCH SPÓŁEK
  • w tej części uczestnicy szkolenia na podanym przypadku przygotują wycenę porównawczą wybranej spółki giełdowej i pozagiełdowej. Na podstawie podanych informacji ustalą dla obu firm wartość majątkową i porównają otrzymane rezultaty, co pozwoli wykazać czynniki różnic, między księgowym a rynkowym odzwierciedleniem wartości przedsiębiorstwa. Podane zostanie również wykorzystanie podejścia mnożnikowego w wycenie wartości niematerialnych i prawnych.
Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 390,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć