WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI
28-28 sierpnia 2019 lub 20-20 września 2019
Szkolenie realizowane w oparciu o najnowsze przepisy kancelaryjno-archiwalne. Zaświadczenie MEN!

Podczas zajęć Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z aktami i dokumentami w firmie według aktualnych przepisów prawnych.


Wiadomo jest, że jednym z podstawowych obowiązków wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Polsce jest prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji powstającej w trakcie ich działalności. Dokumentacja powinna być uporządkowana, oznaczona, sklasyfikowana i przekazana do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Szkolenie realizowane w oparciu o najnowsze przepisy kancelaryjno-archiwalne

 

Szkolenie skierowane jest do osób:
 • zajmujących się archiwizowaniem dokumentów
 • pracujących w sekretariatach i kancelariach
 • zamierzających podjąć pracę która będzie wymagała od nich wiedzy i umiejętności z zakresu archiwizowania dokumentacji
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki: 
 • Krótkie wykłady, będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń.
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: 
 • Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
  • formy ochrony prawnej dokumentacji
  • obowiązki aktotwórcy - instytucji tworzącej dokumentację
  • skutki prawne wadliwie zarchiwizowanej dokumentacji
 • Podstawowe przepisy prawa polskiego
  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • rozporządzenia wykonawcze, w tym m.in. Ministra Kultury w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
  • Instrukcja kancelaryjna
  • Rzeczowy Wykaz Akt
  • Instrukcja Archiwalna
 • Rodzaje i postać współczesnej dokumentacji
  • dokument - pojęcie i rodzaje
  • podział dokumentacji zgodnie z formą, przeznaczeniem, dostępnością, znaczeniem
 • Organizacja i zakres działania archiwum, składnicy akt
  • archiwum zakładowe a składnica akt
  • rola i znaczenie archiwum zakładowego/składnicy akt
  • zadania archiwum
  • organizacja pracy w archiwum
  • organizacja przechowywania dokumentów w archiwum
  • warunki do archiwizowania dokumentów
  • przepisy wewnętrzne
  • pomieszczenie
  • organizacja archiwum
  • organizacja prac archiwizacyjnych
  • organizacja przechowywania dokumentów w archiwum
  • wyposażenie archiwum
  • produkty do przechowywania dokumentów
  • porządek w ewidencji archiwum
  • profilaktyka i konserwacja akt
 • Tworzenie organizacji archiwizowania dokumentów
  • zasady efektywnej organizacji przechowywania dokumentów
  • dobór produktów do archiwizowania dokumentów
  • organizacja prac archiwizacyjnych
  • organizacja przechowywania dokumentów spraw zamkniętych
 • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt poszczególnych kategorii archiwalnych
  • klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji
  • materiały archiwalne typowe i specyficzne
  • dokumentacja niearchiwalna, kategoria BE
  • okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
  • zasady i sposoby porządkowania zalegającej, nieuporządkowanej dokumentacji aktowej
 • Archiwizowanie dokumentów
  • znaczenie dokumentów
  • kryteria podziału i rodzaje dokumentacji
  • dokumentacja aktowa
  • dokumentacja z projektów unijnych
  • dokumentacja techniczna
  • kategorie archiwalne
  • przekazanie akt spraw zakończonych z komórki organizacyjnej do archiwum zakładowego
  • sporządzenie odpowiednich spisów zdawczo - odbiorczych dla różnych kategorii archiwalnych
  • dokonanie opisu teczek
  • paginacja teczki kat. A
  • nadanie teczkom sygnatur akt
  • prowadzenie wykazu spisów zdawczo–odbiorczych
 • Archiwizowanie dokumentacji elektronicznej
  • nośniki danych
  • elektroniczna skrzynka odbiorcza z BIP
  • imienna skrzynka elektronicznej poczty
 • Zasady udostępniania dokumentacji z archiwum
  • podstawy prawne - co, komu, jak, na ile?
  • procedura udostępnienia dokumentacji
  • procedura wypożyczenia dokumentacji
  • stosowane druki i procedury
  • wypełnienie karty wypożyczenia-udostępnienia akt oraz karty zastępczej
 • Brakowanie dokumentów
  • zasady wydzielania, oceny i brakowania
  • przygotowanie dokumentów do brakowania
  • warunki i tryby uzyskiwania zgody na brakowanie
  • przekazywanie wybrakowanej dokumentacji
  • opracowanie zarządzenia powołującego komisję do brakowania
  • wypełnienie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej
  • wypełnienie wniosku do archiwum państwowego o wydanie zezwolenia na zniszczenie akt
 • Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji organizacji
  • podstawowe obowiązki spoczywające na syndykach i likwidatorach
  • obowiązki organów założycielskich
  • obowiązki spadkobierców prawnych
  • współpraca z Archiwum Państwowym i archiwami depozytowymi

Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych lub jednostek nadrzędnych

   

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć
13:00 - 13:30 Przerwa obiadowa

 

Serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciasteczka) dostępny jest dla Uczestników przez cały czas trwania zajęć.
Na koniec dnia zajęć Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sale szkoleniowe w CSK-Jupiter

Adres:
           00-839 Warszawa, ul. Towarowa 22, wejście A, II piętro

 

Sale szkoleniowe CSK-JUPITER znajdują się na drugim piętrze kompleksu handlowo-biurowo-magazynowego przy ulicy Towarowej 22.  Ta wyjątkowa lokalizacja powoduje, że niemal z każdego miejsca Warszawy z łatwością można tam dotrzeć:

 • około 100 metrów od stacji „Rondo Daszyńskiego" (II linia)
 • zaledwie 1,5 kilometra od Dworca Centralnego
 • liczne połączenia tramwajowe i autobusowe

 

 

Dodatkowo uczestnicy naszych szkoleń mogą korzystać na miejscu z bezpłatnego parkingu.

Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 370,00 zł
Szkolenie w terminie 28 sierpnia 2019 r.

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 19 sierpnia 2019 r. wynosi: 370,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 19 sierpnia
2019 r. wynosi: 490,00 zł brutto
 

Szkolenie w terminie 20 września 2019 r.

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 10 września 2019 r. wynosi: 370,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 10 września
2019 r. wynosi: 490,00 zł brutto

  

RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis! 

  

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

  

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć