Wywiad gospodarczy: szpiegostwo, czy też legalne pozyskiwanie informacji o konkurencji?

Jest jednym z kluczowych czynników, które pozwalają firmie osiągnąć sukces. W wielu przypadkach to właśnie posiadane informacje ułatwiają nam podjęcie strategicznej  decyzji. Rzetelnie zebrane informacje kształtują przyszłość firmy, jej działania oraz dostarczają niezbędny w procesie zarządzania, planowania i podejmowania decyzji materiał.

Wywiad gospodarczy „to działalność, której celem jest zaspakajanie potrzeb związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji o rynku, obecnych i potencjalnych konkurentach, ich działaniach itd., a także zapobieganiem wypływowi strategicznych i istotnych dla danego podmiotu informacji.” (źródło: http://www.wywiadgospodarczy.pl/index.php?id=7). Mówiąc prościej, zadaniem wywiadu jest pozyskanie informacji gospodarczych, które pozwolą nam zdobyć przewagę na konkurencją.  Nie jest to nic nielegalnego.

Mimo, iż w polskim systemie prawnym nie obowiązuje ustawa regulująca funkcjonowanie wywiadu gospodarczego, to nie można stwierdzić, że działanie to nie jest nigdzie uregulowane. Do najważniejszych ustaw wyznaczających ramy funkcjonowania wywiadu gospodarczego jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. To właśnie w tym dokumencie określono przypadki, w których wykorzystanie cudzych informacji można zakwalifikować do nieuczciwej konkurencji. Ta sama ustawa wprowadziła definicję „tajemnicy przedsiębiorstwa”, za której naruszenie grożą sankcje karne. Zagadnienie wywiadu gospodarczego zostało uregulowane po części również w kodeksie karnym oraz ustawie prawo bankowe.

Wywiad gospodarczy bardzo często kojarzony jest ze szpiegostwem. Nic bardziej mylnego. Gromadzenie informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł nazywane jest „białym wywiadem gospodarczy” i jest to jedyna legalna forma pozyskiwania informacji o konkurencji.
Przeciwnie do wywiadu gospodarczego, szpiegostwo gospodarcze skupia się na „wywiadzie czarnym” i pozyskaniu informacji, które najczęściej są chronione prawnie, a co za tym idzie nie jest dozwolone prawem.

Zanim jednak zdecydujemy się wprowadzić działania wywiadowcze w naszym przedsiębiorstwie, warto dokładnie poznać jego legalne narzędzia.